TAILIEUCHUNG - Chỉ thị số 04/1998/CT-TTg

Chỉ thị số 04/1998/CT-TTg về các biện pháp thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Số 04 1998 CT-TTg CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 22 tháng 1 năm 1998 CHỈ THỊ VỀ CÁC BIỆN PHÁP THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ VỀ THIẾT LẬP QUAN HỆ QUYỀN TÁC GIẢ Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả sau đây gọi là Hiệp định Quyền tác giả Việt Nam - Hoa Kỳ ký ngày 27 tháng 6 năm 1997 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 26 tháng 12 năm 1997 và sẽ có hiệu lực vào thời điểm các Bên ký kết trao đổi các văn bản thông báo về việc sẵn sàng đảm nhận các nghĩa vụ của Hiệp định này. Việc ký Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả là nhằm thúc đẩy quá trình bình thường hóa quan hệ kinh tế - thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ tăng cường mối quan hệ giao lưu và phát triển hợp tác văn hóa giữa 2 nước góp phần tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư nước ngòai và chuyển giao công nghệ. Hiệp định Quyền tác giả Việt Nam - Hoa Kỳ được ký kết và thực hiện trong bối cảnh Việt Nam đã ban hành những văn bản pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ nói chung và quyền tác giả nói riêng đáp ứng những yêu cầu cần thiết trong việc bảo hộ quyền của các tác giả trong nước và nước ngoài. Để bảo đảm việc thực hiện nghiêm chỉnh những cam kết quốc tế về bảo hộ quyền tác giả theo Hiệp định Quyền tác giả Việt Nam - Hoa kỳ Thủ tướng Chính phủ chỉ thị các Bộ ngành địa phương thực hiện tốt các công việc sau đây 1. Bộ Văn hóa - Thông tin có trách nhiệm - Phối hợp với các Bộ ngành liên quan tiếp tục triển khai việc hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả phổ biến giới thiệu Hiệp định Quyền tác giả Việt Nam - Hoa Kỳ tiếp tục đàm phán với phía Mỹ về các thỏa thuận hỗ trợ kỹ thuật cho việc thực hiện Hiệp định này. Chủ trì phối hợp với Bộ Ngoại giao Bộ Tư pháp soạn thảo và ban hành văn bản hướng dẫn thi hành các quy

TỪ KHÓA LIÊN QUAN