TAILIEUCHUNG - Đồ án truyền động cơ khí, chương 12

Chọn hai ổ đũa côn (sơ bộ có: α = 120 ) lắp dạng O. Lực hướng tâm tác dụng lên ổ A: FrA = 2 2 R Ax + R Ay = 1100,262 + 3659,952 = 3821,75(N) Lực hướng tâm tác dụng lên ổ C: FrC = 2 2 R Cx + R Cy = 113,842 + 4308,652 = 4310,15(N) . Hệ số e = 1, = 1, = 0,319 . Thời gian làm việc tính bằng triệu vòng quay: L= h .n t3 = = 110,6 ( triệu vòng ). | Chương 12 Tính toán ô lăn truc 3 Hình Chọn hai ổ đũa côn sơ bộ có a 120 lắp dạng O. Lực hướng tâm tác dụng lên ổ A FrA ỰrL RAy 1100 262 3659 952 3821 75 N Lực hướng tâm tác dụng lên ổ C FrC 7RCx RCy a 113 842 4308 652 4310 15 N . Hệ số e 1 1 0 319. Thời gian làm việc tính bằng triệu vòng quay .n L Ah 13 110 6 triệu vòng . 106 106 Các lực dọc trục phụ SA 0 0 75 1011 9 N SC 0 0 15 1142 0 N Suy ra z FaA Sc Fabv 1142 626 3 1768 3 N Sa FaA 1768 3 N zFac Sa - Fabv 1011 9 - 626 3 385 6 N Fac Sc 1142 N created with download the free trial online at professional Với gôi A 1W 0 46 e 75 Xa QA Qa Qa 0 4 Ya 0 0 1 88 .k ơ .k t 0 75 1 3 .1 6309 N Với gôi C 7 VF . rC 1142 -2 0 27 e 15 1 Yc 0 Qc XC. .k ơ .k t 3 1484 6 N XC Vì Qa Qc nên tính toán theo ổ tại A Tải trọng tương đương 3 10 ù ú T 0 56 24Ú a0 0 3 24 i T 0 .56 24ú 10 3 10 3 éỂTÔ1 56 ơ 24 TQ Qa Ì -56 24 T é 10 3 éỂTo 56 T ơd . td ITO 56 24 3 10 ù ú 5993 N Khả năng tải tính toán Ctt m 63 10 24590 7 N 24 59 kN . Chọn ổ đũa côn cỡ đặc biệt nhẹ 2007111 theo GOST theo tài liệu tham khảo 2 có created with download the free trial online at professional Khả năng tải động C 49 1kN Ctt 24 59kN Khả năng tải tĩnh C0 45 2 kN . Góc tiếp xúc a 12030 120 Tính lại tuổi thọ Lấy gần đúng a 12030 120 Ta có T Qtd 5993 N T La C ỈQtrí I4S 1108 6 triệu vòng 60-nbv 1108 384930 6 giờ . LhA Kiêm tra khả năng tải tĩnh Tải trọng tĩnh qui ước Q 0 0 rD2 0 aư2 Trong đó X0 0 5 Y0 0 1 04 Q0A 0 1 0 75 1 3 3749 9 N Vậy Q0 3 7499 kN C0 45 2 kN Thoả điều kiện tải tĩnh . created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.