TAILIEUCHUNG - Quyết định số 1130/TTg

Quyết định số 1130/TTg về việc phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả do Thủ tướng Chính phủ ban hành | THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM -- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 1130 TTg Hà Nội ngày 26 tháng 12 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHINH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ VỀ THIẾT LẬP QUAN HỆ QUYỀN TÁC GIẢ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Pháp lệnh về ký kết và thực hiện điều ước quốc tế của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 25 tháng 10 năm 1989 Theo đề nghị của Bộ Văn hoá - Thông tin các Công văn số 2476 VH- BQ ngày 2 8 1997 và số 4177 VH - BQ ngày 1 12 1997 của Bộ Tư pháp Công văn số 531 PLQT ngày 3 12 1997 và của Bộ Ngoại giao Công văn số 1535 NG-PLQTngày 6 12 1997 QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Phê duyệt Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ về thiết lập quan hệ quyền tác giả ký ngày 27 6 1997 tại Hà Nội. Điều 2 Bộ Ngoại giao làm các thủ tục đối ngoại về việc phê duyệt Hiệp định và thông báo cho các cơ quan hữu quan của Việt Nam ngày bắt đầu có hiệu lực của Hiệp định. KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHÓ THỦ TƯỚNG Phạm Gia .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN