TAILIEUCHUNG - bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 4

Ta chọn vật liệu cặp bánh răng này vật liệu như nhau, bảng ( 6-1)-[1]. Bánh răng nhỏ thép 45, tôi cải thiện có độ rắn HB1 = 241 285 có b1 = 850 Mpa; ch1 = 850 Mpa. Bánh lớn thép 45, tôi cải thiện đạt độ rắn HB2 = 192 240 có b 2 = 730 Mpa; ch 2 = 430 Mpa II) Ứùng suất cho phép : a). ứng suất tiếp xúc cho phép HB = 180 .350. 0 H lim = 2 HB + 70 ; S z = : hệ số an toàn. | Chương 4 TÍNH TOAN TRUYỀN ĐỌNG BANH rang I Chon vật liêu Ta chon vạt liệu cạp banh rang nay vạt liệu như nhau bang 6-1 - 1 . Banh rang nho thệp 45 toi cai thiện co đọ ran HB1 241. 285 co Ỗb1 850 Mpa ôch1 850 Mpa. Banh lớn thệp 45 toi cai thiện đat đo ran HB2 co ôb2 73O Mpa ỗch2 430 Mpa II ứng suất cho phêp a . ứng suất tiệp xUc cho phệp HB 180 .350. ố lm 2 HB 70 S z hệ so an toan ôFlim SF hệ số an toan Chon đo ran banh rang nho HB1 245 Chon đo ran banh rang lớn HB2 230 khi đo ÔH lim1 2HB1 70 560 MPA ôFlim1 441 MPA ÔH 414 MPA ô Flim2 470 MPA Hệ so tuổi tho khl -J ä0 N Với HB 350 mH 6 mH bậc cua đường cong moi . created with download the free trial online at professional NHo so chu ki thay doi tfng suat cd sd khi thö ve tiep xuc NHo 30 HB 30 107 Thdi gian lam viec tinh bang gid Ts 21 365 A Kn Kng Trong do A 10 nam Kn he so tuoi tho Kng he so sö dung theo ngay Ts 29346 gid Theo 6-7 - 1 ta co Nhe 60 c Z Ti Tmax 3 ni ti C 1 Cap banh rang an khdp ni Van toc lam viec cua truc thö i ti Thdi gian lam viec trong mot chu ky Ti Momen xoan thtf i trong mot chu ky Tmax Momen ldn nhat trong mot chu ky Vay NHe 60 1 29346 12 107 NHE1 NHO1 ta chon Nhe 1 1 Tu dng ttf ta co Nhe2 Nho2 Khl2 1 Nhö vay theo 6- 2 1 ta xac ding sd bo h Sfflim -KHL SH öH1 560 509 Mpa W 470 445 MPa created with download the free trial online at professional Vi day la cap banh rang tru rang thang nen tfng suat tiep xuc cho phep la öh min öH1 öh2 445 MPa b Ung suat uon khi qua tai Öf ÖFlim -Khl-KFc SF Theo 6-7 - 1 ta co m u T F Nfe 60 . C . I .ni . ti max J Trong do ni Van toe lam viec cua truc thtf i ti Thdi gian lam viec trong mot chu ky Ti Momen xoan thtf i trong mot chu ky Tmax Momen ldn nhat trong mot chu ky mF 6 Nfe1 60 1 29346 16 107 vdi Nfe1 NFeo ta chon KFL1 1 Tu dng ttf ta co Nfe2 NFEo ta chon KFL2 1 Theo 6-2a - 1 Vdi bo truyen quay hai chieu chon Kfc

TỪ KHÓA LIÊN QUAN