TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu"

Biểu mẫu: "Báo cáo kết quả hoạt động sự nghiệp có thu" theo mẫu B04- H | Bộ, (Sở) : . Mẫu số: B04 -H Đơn vị : BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SỰ NGHIỆP CÓ THU Từ tháng : Đến tháng. Đơn vị tính. STT Chỉ tiêu Mã số Thu phí và lệ phí Thu sự nghiệp Thu khác Tổng Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
5    36    0    22-06-2021