TAILIEUCHUNG - Đồ án truyền động cơ khí, chương 10

Đường kính bánh vít: d bv = 315(mm) Mômen: Tbv = 525363,7() Các lực do bánh vít: Ftbv = 3335,6(N) Fabv = 626,3(N) Frbv = 1214,1(N) Các lực do bánh xích: FX = 3984,3(N) (N) Hình toán:Biểu đồ mômen: Chọn vật liệu và tính các lực: Chọn vật liệu: Thép C45 có (theo tài liệu tham khảo (3)): σ b = 785MPa,σ ch = 540MPa, τ ch = 324MPa σ- 1 = 383MPa, τ- 1 = 226MPa Chọn sơ bộ theo tiêu chuẩn d A = dC = 55(mm) tại vị trí hai gối đỡ, d B = 60(mm) tại vị trí lắp bánh vít, d. | Chương 10 Tính toán trục thông số đã biết Đường kính bánh vít dbv 315 mm Mômen Tbv 525363 7 Các lực do bánh vít Ftbv 3335 6 N Fabv 626 3 N Frbv 1214 1 N Các lực do bánh xích FX 3984 3 N N Hình toán Biểu đồ mômen created with download the free trial online at professional 200 100 Oyz Mx Ozx My created with download the free trial online at professional Chọn vật liệu và tính các lực Chọn vật liệu Thép C45 có theo tài liệu tham khảo 3 ơ b 785MPa ơch 540MPa Tch 324MPa ơ. 1 383MPa T 1 226MPa Chọn sơ bộ các ứng suất cho phép theo tài liệu tham khảo 1 ơ 70 MPa t 20 MPa Tính sơ bộ trục Đường kính sơ bộ d3 3 Tbv 3 525363 7 50 83 mm . 0 2. t 0 v Chọn sơ bộ theo tiêu chuẩn dA dC 55 mm tại vị trí hai gối đỡ dB 60 mm tại vị trí lắp bánh vít dD 52 mm . Chọn các kích thước dọc trục theo đường kính sơ bộ Khoảng cách giữa 2 ổ lăn l 200 mm Khoảng cách f 3 50 70 T f 100 mm Kiểm nghiệm Trong mặt phẳng Oyz RA 3984 3335 200 T Ray 3659 95 N RCy RAy Fx- Ftbv 3659 95 3984 3- 3335 6 4308 65 N . MxB 3659 365995 created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN