TAILIEUCHUNG - Quyết định số 210/1997/QĐ-NH9

Quyết định số 210/1997/QĐ-NH9 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức, cán bộ và đào tạo do Ngân hàng Nhà nước ban hành | NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Số 210 1997 QĐ-NH9 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 03 tháng 7 năm 1997 QUYẾT ĐỊNH CỦA thống đốc ngân hàng nhà nước số 210 1997 QĐ-NH9 NGÀY 03 THÁNG 7 NĂM 1997 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ ĐÀO TẠO THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC Căn cứ Pháp lệnh Ngân hàng Nhà nước ngày 23-5-1990 Căn cứ Nghị định số 15-CP ngày 2-3-1993 của Chính phủ về nhiệm vụ quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Bộ cơ quan ngang bộ Căn cứ Nghị định số 20-CP ngỳ 1-3-1995 của Chính phủ về tổ chức bộ máy của Ngân hàng Nhà nước Việt nam Theo đề nghị của Vụ trưởng Tổ chức cán bộ và đào tạo Ngân hàng nhà nước QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Vụ Tổ chức - cán bộ và đào tạo ngân hàng nhà nước. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 3. Chánh Văn phòng Thống đốc Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ và đào tạo thủ trưởng các vụ Cục ban đơn vị thuộc Ngân hàng nhà nước Giám đốc các chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh thành phố Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Giám đốc Ngân hàng thương mại và Tổng công ty vàng bạc đá quý Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Cao Sĩ Kiêm Đã ký QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA VỤ TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ ĐÀO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Ban hành kèm theo Quyết định số 210-QĐ NH9 ngày 03-7-1997 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Chương 1 ĐIỀU KHOẢN CHUNG Điều 1. Vụ tổ chức cán bộ và đào tạo là đơn vị thuộc tổ chức bộ máy Ngân hàng Nhà nước Trung ương có chức năng tham mưu cho Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng Nhà nước và Thống đốc về các mặt tổ chức bộ máy cán bộ lao động tiền lương đào tạo và nghiên cứu khoa học công nghệ trong ngành ngân hàng. Điều 2. Lãnh đạo Vụ là Vụ trưởng. Giúp việc Vụ trưởng có một số Phó Vụ trưởng. Chương 2 NHIỆM VỤ Điều 3. Vụ Tổ chức cán bộ đào tạo có các nhiệm vụ sau 1. Nghiên cứu đề xuất các phương án nhằm củng cố và .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN