TAILIEUCHUNG - bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 3

Khớp xích con lăn: a) Mômen do vật gây ra trên tang Mt = 2 * S max Do dây nâng vật Với : + Smax = 6313 (N), lực căng trên nhánh Do= Dt +Dc = 250 + 8 = 258 (mm). b) để an toàn khi nâng vật: Mt’= Mt *K1 *K2 = 2539 (Nm). Với + K1 =, K1, là hệ số an toàn + K2 = , theo bảng sau: K2 , là hệ số an toàn Vậy ta chọn khớp nối xích con lăn khe d khoả t hở c ng lắp cáhc ngh giữa ép c hai má | Chương 3 Điều kiện làm việc của chót Theo công thức ơu Lo ơuỊ Z MPA . Với K1 lo 2. 64 75 với L2 2 L6 66 L1 L2 -B 66-2 64 Vậy ơu 18 ơu Vậy đủ ben 5 Khớp xích con lận à Mômen do vật gậy rậ tren tang Mt 2 S mx Do Nm Với Smậx 6313 N lực cậng tren nhậnh dậy nậng vật Do Dt Dc 250 8 258 mm . b đe ận toận khi nậng vật Mt Mt K1 K2 2539 Nm . Với K1 K1 lậ he số ận toận created with download the free trial online at professional K2 K2 là hệ số an toàn Vậy tà chon khớp nối xích con làn theo bàng sau M nm àx d L D khệ hở làp ngh ệp c d c khoà ng càhc giữà hài mà t Z Q K N G D2 30 00 70 0 9 0 27 0 28 0 2 5 2 31 50 .8 1 2 160 8. 9 c Kiệm nghiệm theo hệ số an toàn S hĩĩ S Q tài trong phà hong Ft lực vong Ft 2 k Mt 2 2539000 517 n3D0 Do t mm . sin 180 z k Mt 2539 Nm created with download the free trial online at professional S 7 hệ sô an toàn n3 vong phut S S Vày đủ bện. 6 Chon đông cô điện Công thức tĩnh khi nàng vàt Nlv Q V 2500 12-5 KW lv . . . Công suất tương đương Ntd Jnỉ N 2 N 2 N KW Hiệu suất của bô truyện n hp . ht . Vơi qp hiệu suất palàng ưt hiệu suất tàng h0l hiệu suất ô làn pk hiệu suất khơp h mscn hiệu suất bô truyện cấp nhành hmscc hiệu suất bô truyện càp chàm Công suất càn thiết trên trục đông cơ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN