TAILIEUCHUNG - Hiệp định về việc thiết lập quan hệ quyền tác giả

Hiệp định về việc thiết lập quan hệ quyền tác giả do Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ ban hành | HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HỢP CHỦNG QUỐC HOA KỲ VỀ THIẾT LẬP QUAN HỆ QUYỀN TÁC GIẢ Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ sau đây gọi là các Bên ký kết Với mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa các Bên Thừa nhận các lợi ích mà cả hai quốc gia có được từ sự bảo hộ lẫn nhau về quyền tác giả Đã thoả thuận như sau Điều 1 Định nghĩa Đối với các mục đích của Hiệp định này 1- Cụm từ ViệtNam chỉ lãnh thổ của Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam. 2- Cụm từ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ chỉ các Bang Quận Columbia và Khối Liên hiệp Puerto Rico và các lãnh thổ thuộc quyền tài phán của Chính phủ Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. 3- Cụm từ tácphẩm chỉ tất cả các loại tác phẩm và bản ghi âm có thể được bảo hộ quyền tác giả bất kể hình thức định hình của chúng bao gồm cả hình thức điện tử. Điều 2 Đối xử quốc gia Mỗi bên ký kết phù hợp với luật và các thủ tục của mình sẽ dành cho các tác phẩm của những tác giả nhà sáng tạo và nghệ sĩ là công dân hoặc người thường trú của Bên ký kết kia và cho các tác phẩm công bố lần đầu tại lãnh thổ của Bên ký kết kia sự bảo hộ quyền tác giả không kém thuận lợi hơn sự bảo hộ mà Bên đó dành cho công dân nước mình. Điều 3 Tác phẩm được bảo hộ 1- Những tác phẩm được bảo hộ theo Hiệp định này bao gồm những tác phẩm mà một công dân hoặc người thường trú của một trong các Bên ký kết có những quyền kinh tế theo luật quyền tác giả tại lãnh thổ của Bên kia hoặc khi những quyền nói trên thuộc về một pháp nhân do bất kỳ một công dân hoặc người thường trú nào của Bên kia kiểm soát trực tiếp gián tiếp hoặc có quyền sở hữu đối với phần lớn cổ phần hoặc tài sản của pháp nhân miễn là quyền sở hữu nói trên phát sinh trong vòng một năm kể từ ngày công bố lần đầu các tác phẩm đó tại một nước thành viên của một Điều ước đa phương về quyền tác giả mà một trong các Bên ký kết là thành viên tại thời điểm Hiệp định này có hiệu lực. Kiểm soát gián tiếp nghĩa là kiểm

TỪ KHÓA LIÊN QUAN