TAILIEUCHUNG - Các yếu tố nền tảng của văn hóa doanh nghiệp

Trong bối cảnh trạnh tranh toàn cầu, văn hóa đã thực sự trở thành một sức mạnh quan trọng của mỗi cá nhân, mỗi doanh nghiệp và mỗi quốc gia. Doanh nghiệp là một pháp nhân hay một tổ chức chủ yếu tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời. Một tổ chức kinh doanh bao giờ cũng được hình thành và điều hành bởi một nhóm các cá nhân. Khi hợp tác với nhau, các cá nhân này thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo luật. Nhưng các cá nhân này cũng. | Các yếu tố nền tảng của văn hóa doanh nghiệp Trong bối cảnh trạnh tranh toàn cầu văn hóa đã thực sự trở thành một sức mạnh quan trọng của mỗi cá nhân mỗi doanh nghiệp và mỗi quốc gia. Doanh nghiệp là một pháp nhân hay một tổ chức chủ yếu tham gia vào các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích kiếm lời. Một tổ chức kinh doanh bao giờ cũng được hình thành và điều hành bởi một nhóm các cá nhân. Khi hợp tác với nhau các cá nhân này thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo luật. Nhưng các cá nhân này cũng có những trình độ văn hóa khác nhau và vì thế đã nảy sinh mâu thuẫn hay còn gọi là xung đột về văn hóa. Ngoài việc làm ăn tìm kiếm lợi nhuận các thành viên trong doanh nghiệp thường xuyên phải giao tiếp trao đổi và cùng nhau thực hiện các mục tiêu chung tại công sở thông thường là 8 tiếng một ngày và 5 ngày một tuần. Như vậy đa số các thành viên trong một doanh nghiệp đều ít nhiều có quan hệ gắn bó với nhau trong công việc trong một thời gian dài. Chính vì vậy giữa những thành viên này đã xuất hiện những quy ước về cách ăn mặc giao tiếp học tập rèn luyện làm việc. Các quy ước thành văn và không thành văn này dần dần đã trở thành các chuẩn mực làm việc tại nơi công sở và được gọi là văn hóa doanh nghiệp. Trình độ văn hóa doanh nghiệp là tổng hợp các nhóm yếu tố nền tảng các hoạt động văn hóa và các giá trị văn hóa do các thành viên trong doanh nghiệp xây dựng và phát triển đã được chính các thành viên trong doanh nghiệp và các khách hàng chấp nhận là phù hợp với các chuẩn mực của văn hóa xã hội. Trong khuôn khổ bài viết này tác giả cố gắng sắp xếp và phân tích các yếu tố nền tảng của văn hóa doanh nghiệp theo cách tiếp cận đơn giản và dễ hiểu từ góc nhìn trực tiếp của doanh nghiệp. 1. Các yếu tố hữu hình Trong nhóm các yếu tố nền tảng của trình độ văn hóa DN người ta có thể dễ dàng nhận ra các yếu tố hữu hình của văn hóa như kiến trúc trụ sở văn phòng biển hiệu tên gọi khẩu hiệu trang phục cán bộ nhân viên ngôn ngữ sử dụng. Đây chính là hình thức thể hiện bên ngoài của

TỪ KHÓA LIÊN QUAN