TAILIEUCHUNG - bài giảng môn học thiết kế hệ thống tự động cơ khí, chương 2

số nhánh dây quấn lên tang Q0 : tải trọng nâng Q0= 25000 N. hiệu suất ròng rọc: = 0,98 (với điều kiện ròng rọc đặt trên ổlăn bôi trơn tốt). a =2: Bội suất palăng. t = 0 : Số ròng rọc đổi hướng. 2) Cáp nâng: Kích thước cáp được chọn dựa vào lực kéo đứt (Sđ ) Sđ = Smax . K =6313* = 34721 (N) K =5 : hệ số an toàn bền. Lực căng lớn nhất trong dây cáp: Smax Ta chọn cáp K - P6x19 =114 (OCT 2688 – 69) có giới hạn bền các sợi thép. | Chương 2 CHỌN TANG KHỚP NOI ĐỘNG Cơ ĐIỆN VA PHAN phoi tỉ sộ truyện tang khôp nối động cô điện 1 Hiệu suất của palăng 5 Q hp V 5 HlaX max Vơi Qo Q Qm m 2 sô nhanh dăy quấn lện tang Qo tăi trong năng Qo 25000 N. À hiệu suất rông roc À 0 98 với điệu kiện rông roc đạt trên ôlăn bôi trơn tôt . a 2 Bôi suất palăng. t 0 Sô rông rọc đổi hương. Vơi Smax Q 1 - 6313 N . max m 1 - Ảa Ằt v 7 Pp 0 99 2 Căp năng Kích thươc căp đươc chôn dựa văô lực kệô đứt Sđ Sđ Smax . K 6313 34721 N created with download the free trial online at professional Với K 5 hệ sô an toàn bền. Lực càng lớn nhất trong dày cap Smàx Ta chon cap K - P6x19 114 rOCT 2688 - 69 co giới han ben cac sợi thép la ơb 1600 N mmm2 . 3 Tang Đướng kính tang Dt dc é-1 8 25-1 192 mm Dt đướng kính tang đến đáy ranh cat mm . Dc đướng kính day cap quấn lén tang mm . e hé sô thực nghiém . Dt Dr 250 mm Chiéu dai tang Chiéu dai chiéu dai toan bô tang được xac định théô công thức L L o 2L1 2L2 L3 Với L1 chiéu dai thanh tang n nitroPDF professional created with download the free trial online at professional L2 chiều dài phan chừa ra để quấn cáp Hình biểu diễn L3 Chiểu dài phan phân cách giữa hai bển. Chiểu dài một nhành cáp quấn lễn tang l 12 2 24 m H 12 chiểu cao nang danh nghĩa a 2 bội suất palang Số vong cap quấn lển một nhanh Z W Zố 29-6 vộng Với Zộ 2 Số vống cap dự trữ khống lam viểc. Lộ 2 Z t 520 mm . Với t ta cộ dc 8. mm created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN