TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Báo cáo công nợ đầu năm"

Biểu mẫu: "Báo cáo công nợ đầu năm" | Bộ (Sở) : Đơn vị : BÁO CÁO CÔNG NỢ ĐẦU NĂM Mã số : Tên KH/NCC : Địa chỉ : Mã số thuế :.Tài khoản : Nơi mở : Tài khoản : STT Chương Loại Khoản Mục Số dư nợ Số dư có Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN