TAILIEUCHUNG - Thông tư số 23/1997/TC-TCT

Thông tư số 23/1997/TC-TCT về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý phí, lệ phí sở hữu công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành | BỘ TÀI CHÍNH Số 23 1997 TC-TCT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 09 tháng 5 năm 1997 THÔNG TƯ CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 23 1997 TC-TCT NGÀY 09 THÁNG 5 NĂM 1997 HƯỚNG DẪN CHẾ ĐỘ THU NỘP VÀ QUẢN LÝ PHÍ LỆ PHÍ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP Căn cứ vào Điều 32 Điều 45 và Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63 CP ngày 24 10 1996 của Chính phủ quy định chi tiết về sở hữu công nghiệp. Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp và quản lý phí lệ phí sở hữu công nghiệp như sau I- ĐỐI TƯỢNG NỘP Pháp nhân cá nhân hoặc chủ thể khác dưới đây gọi chung là tổ chức cá nhân nộp đơn yêu cầu tiến hành thủ tục xác lập duy trì sửa đổi đình chỉ huỷ bỏ gia hạn chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp hoặc khiếu nại yêu cầu cung cấp thông tin và thực hiện các công việc quản lý Nhà nước khác có liên quan đến sở hữu công nghiệp quy định tại Nghị định số 63 CP ngày 24 10 1996 của Chính phủ thì phải nộp phí lệ phí dưới đây gọi chung là phí lệ phí sở hữu công nghiệp theo quy định tại Thông tư này. II- MỨC THU 1. Mức thu phí lệ phí sở hữu công nghiệp được quy định tại Biểu mức thu ban hành kèm theo Thông tư này. 2. Mức thu quy định đối với tổ chức cá nhân Việt Nam cột 3 4 5 6 7 của Biểu mức thu áp dụng đối với a. Tổ chức cá nhân Việt Nam bao gồm các tổ chức Việt Nam và người mang quốc tịch Việt Nam b. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bao gồm doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp 100 vốn nước ngoài và các tổ chức hợp tác kinh doanh với nước ngoài trừ người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc tại các tổ chức này . 3. Mức thu quy định đối với tổ chức cá nhân nước người cột 8 9 10 11 12 của Biểu mức thu áp dụng đối với mọi tổ chức cá nhân của nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài bao gồm cả người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang làm việc tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam . 4. Trường hợp tổ chức cá nhân có đơn đề nghị thực hiện công việc trước thời hạn quy định yêu cầu cơ quan quản lý Nhà nước về sở hữu công

TỪ KHÓA LIÊN QUAN