TAILIEUCHUNG - Tóm tắt luận văn Thạc sĩ khoa học xã hội: Nghệ thuật tự sự của tiểu thuyết Trung Trung Đỉnh qua Lạc rừng và Lính trận

Luận văn có mấy đóng góp sau: Phát hiện nét riêng trong bút pháp sáng tạo của một nhà văn; cho thấy được sự vận động và phát triển của tiểu thuyết đương đại so với tiểu thuyết truyền thống; cung cấp thêm tài liệu tham khảo tình hình văn học nói chung và văn xuôi Việt Nam, nói riêng đang diễn ra hiện nay. | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG VÕ VĂN ĐẠI NGHỆ THUẬT TỰ SỰ CỦA TIỂU THUYẾT TRUNG TRUNG ĐỈNH QUA LẠC RỪNG VÀ LÍNH TRẬN Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN Đà Nẵng, năm 2014 Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: TS. PHAN NGỌC THU Phản biện 1: TS. NGÔ MINH HIỀN Phản biện 2: . HỒ THẾ HÀ Luận văn được bảo vệ trước Hội đồng chấm Luận văn tốt nghiệp thạc sỹ Khoa học Xã hội và Nhân văn họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 8 tháng 6 năm 2014 Có thể tìm luận văn tại: - Trung tâm Thông tin - Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện trường Đại học Sư phạm, Đại hoc Đà Nẵng 1 MỞ ĐẦU 1. Lí do chọn đề tài . Nghệ thuật tự sự là phương thức để nhà văn không chỉ thuật lại sự việc đã diễn ra mà còn nhằm biểu hiện, lý giải những vấn đề của cuộc sống và số phận nhân vật, đồng thời qua đó, thể hiện tài năng của mình. Nghệ thuật tự sự ra đời bao gồm nhiều loại hình, nhưng chỉ có tiểu thuyết, theo Baktin “là thể loại văn chương duy nhất đang biến chuyển và còn chưa định hình” và nhịp bước cùng con người thời hiện đại. Để khám phá, biểu hiện đời sống nhiều vẻ trong tác phẩm văn học, không hình thức nào phù hợp hơn thể loại tiểu thuyết - trụ cột của một nền văn học. . Ở nước ta, tiểu thuyết chỉ xuất hiện cùng với quá trình hiện đại hóa nền văn học dân tộc bắt đầu từ thế kỷ XX. Tiếp nối thành tựu của văn học nói chung và của thể loại tiểu thuyết nói riêng với sự đóng góp của các nhà văn lớp trước, từ sau năm 1975, đặc biệt là từ khi công cuộc đổi mới được phát động (1986), tiểu thuyết nước ta đã vận động không ngừng và có một bước phát triển mới. Trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của một số cây bút trẻ tài năng, có không ít nhà văn vốn đã từng là người chiến sỹ. Bước ra khỏi cuộc chiến tranh, trước yêu cầu thực tế cần phải đổi mới nền văn học dân tộc, họ đã có cách nhìn, cách viết mới về chiến tranh thời hậu chiến. Ở thế hệ nhà văn này, vươn tới những thành tựu mới rất .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN