TAILIEUCHUNG - Đồ án truyền động cơ khí, chương 6

Nhiệt độ: Nhiệt độ dầu bôi trơn khi làm việc phải thoả: Diện tích bề mặt thoát nhiệt: . Nhiệt độ môi trường xung quanh: Hệ số thoát nhiệt qua bệ máy: Vậy ( thoả điều kiện thoát nhiệt). lực tác dụng và kiểm tra độ bền, độ cứng trục vít: Lực tác dụng: Ứng suất uốn trong trục vít phải thoả: Mômen tương đương: Thay vào: Ứng suất uốn cho phép của trục vít bằng thép Vậy : thoả điều kiện bền uốn. Độ võng cũa trục vít phải thoả: Trong đó: Chiều dài trục vít Mô. | Chương 6 Kiểm nghiệm bánh vít Vận tốc trượt 2 I _2 zt2v q vs Vs 19500 6 3n120 22 12 52 4 91 m s 19500 vs 4 91 m s vân thoả câp chính xác đã chọn. Hiệu suât bộ truyền M -sSO 30 0480 30 048 ö Với p arctg f arctg 04ri arctg -00480 10331 i v0 36 0 Ì4 910 360 Vậy ntv 0 95. 3g 9 5 0 81 tốt hơn giá trị sơ bộ tv tg 1033 905 Ứng suất tiếp xúc Giá trị chính xác của ứng suất tiếp cho phép ơH 276 300 - ơH 276 300 - 91 ơH 153 251 177 25 153 25 MPa . Công thức kiểm nghiệm ứng suất tiếp xúc của bánh vít 3 34700 è Ạ ơ Hbv é ụ p ắ . o H e aw U q Trong đó created with download the free trial online at professional Hệ sô tải trọng tính chính xác KH Kv 1 4 z Kß 1 1- X 0 Trong đó hệ sô biên dạng trục vít 0 125 X T N1 0 8-T N2 T Ná T Ná á á 56 N1 80XLhXntv 24 N2 0XLbXntv Ná Lh Xntv 2 á T 56 T X X T 80 ọg 0 94 T 80 T K 1 -5 ß 125 1- 0 94 1 024 T Kh 1 024 1 43. Thay vào ta có ơHbv h7 l ê50 n1n2 ú 525363 145 61 MPa Hbv 1500 1 200 s 12 5 v 7 Vậy ơHbv 145 61 MPa ơH 153 5 MPa thoả điều kiện tiếp xúc . Ứng suất uôn Ứng suất uôn phải thỏa ơFbv 1 2 Tbv YFbv KFbv 1 dbv-bbv-m Trong đó created with download the free trial online at professional Hệ số tải trọng tính KFbv KH 1 43 Hệ số dạng răng YFbv xác định theo số răng tương đương của bánh vítztd Ta có ztd 50 51 93 cos Y cos905 h YFbv 1 45 theo tài liệu tham khảo 1 . Thay vào ta có 1 2 525363 7 1 45 1 43 10 98 MPa Fbv 3 v 7 Vậy ơFbv 10 98 MPa ơF 50 26 MPa thoả điều kiện bền uốn . Nhiệt độ Nhiệt độ dầu bôi trơn khi làm việc phải thoả 1000P . 1- n t1 t0 ntv t1 1 0 . 1 v 1J Trong đó t1 950C Hệ số toả nhiệt KT 16 Diện tích bề mặt thoát nhiệt A 21 7 1 297. Nhiệt độ môi trường xung quanh t0 300C Hệ số thoát nhiệt qua bệ máy V 0 3 30 56. 1- 0 81 _ 1 297. 1 0 3 550C Vậy t1 550C t1 950C thoả điều kiện thoát nhiệt . lực tác dụng và kiểm tra độ bền độ cứng trục vít created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN