TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán đến 31-12"

Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp kinh phí chưa quyết toán đến 31-12" theo mẫu số B07-H | Bộ, (Sở) : . Mẫu số : B07 -H Đơn vị : BẢNG TỔNG HỢP KINH PHÍ CHƯA QUYẾT TOÁN ĐẾN 31-12 Năm : Chương : .Loại :Khoản : STT Chỉ tiêu Tổng số Số tiền Hướng xử lý (Thu nộp NS, trừ hoặc chuyển kinh phí năm sau quyết toán) Tổng số Trong đó Nguồn NS Nguồn khác 1 Tiền mặt -Tồn quỹ -Tạm ứng . . Lập, ngày tháng năm Người lập biểu Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN