TAILIEUCHUNG - Giáo trình hóa học đất - Chương 8

Thế năng oxi hoá khử của đất Quá trình oxy hoá khử là quá trình liên quan đến thu hoặc nhưòng oxy, hydro hoăc điện tử. Trong đó quá trình oxy hoá là quá trình nhận oxy hoặc loại hydro hoặc điện tử và làm tăng số oxy hoá. | Chương 8 HIỆN TƯỢNG ĐIỆN HOÁ Thế năng oxi hoá khử của đất Quá trình oxy hoá khử là quá trình liên quan đến thu hoặc nhưòng oxy hydro hoăc điện tử. Trong đó quá trình oxy hoá là quá trình nhận oxy hoặc loại hydro hoặc điện tử và làm tăng số oxy hoá. Ngược lại quá trình khử oxy là quá trình loại oxy hoặc nhận hydro hoặc điện tử và làm giảm số oxy hoá. Hai quá trình này liên hệ tương hỗ với nhau chất cho điện tử bị oxy hoá chất nhận điện tử bị khử oxy. Thế oxy hoá khử là mức đo trình độ oxy hoá khử của một hệ thống đo được nhờ một điện cực có tính trơ như cực bạch kim hay vàng tiếp xúc với hệ thống đo. Đối với một hệ thống như Chất oxy hoá chất khử oxy Ví dụ Fe3 e sau đây Fe2 trong nhiệt động học thế oxy hoá khử tính theo biểu thức Eh Eo RT nF ln aOx aRed Eo 0 059 n log aOx aRed trong đó Eh Thế năng oxy hoá khử tính bằng von-V Eo Thế năng oxy hoá khử tiêu chuẩn khi hoạt độ chất oxy hoá bằng hoạt độ chất khử bằng 1 R Hằng số khí lý tưởng universal T nhiệt độ tuyệt đối n số điện tử trao đổi F Hằng số Faraday aOx Hoạt độ của chất oxy hoá oxidant aRed Hoạt độ của chất khử reductant . Đất là một hệ thống oxy hoá khử phức tạp bao gồm các hệ thống oxy hoá khử khác nhau ví dụ Phản ứng điện hoá Eo V Eo lúc pH 7 0 V O2 4H 4e 2H2O 1 23 0 82 Fe3 e Fe2 0 77 - MnO2 4H 2e Mn2 2H2O 1 23 0 43 NO3- H2O 2e NO2- 2OH- 0 00 0 41 Fumarat 2H 2e Suxinat -0 03 Oxalaxetat 2H 2e Malat -0 10 Fe OH 3 e Fe2 3OH- 0 77 -0 10 Pyruvat 2H 2e Lắctat -0 18 Axetaldehyt 2H 2e Etanol -0 19 SO32- 3H2O 6e S2- 6OH- -0 61 -0 20 2H 2e H2 0 00 -0 41 SO42- H2O SO32- 2OH- -0 60 -0 49 Trong bảng này điện thế oxy đại biểu mức cao nhất của tác dụng oxy hoá còn điện thế hydro đại biểu mức cao nhất của tác dụng khử oxy. Trên lý thuyết trong bảng này bất cứ một hệ thống nào cũng đều có thể xảy oxy hoá hệ đứng dưới nó. Qua trên thấy rõ Trong đất được thoát nước tốt và được thông khí ở pH 7 0 hệ thống có thể tác dụng là những hệ thống mà điện thế của chúng khi ở pH 7 0 là dương so với hệ Fumarat - Suxinat. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN