TAILIEUCHUNG - Giáo trình hóa học đất - Chương 7

. Trong số các nguyên tố nhóm III Hệ thống tuần hoàn, nếu xét về mặt số lượng trong đất thì chỉ có nhôm là chứa ở trong đất với một lượng lớn (nhóm đa lượng) và đóng một vai trò quan trọng, các nguyên tố còn lại của nhóm này thuộc vào nhóm vi lượng và siêu vi lượng. | CHƯƠNG 7 CÁC HỢP CHẤT NHÔM VÀ VẤN ĐỀ ĐỘ CHUA. Nhôm trong đất và vai trò của nhôm trong đất. Trong số các nguyên tố nhóm III Hệ thống tuần hoàn nếu xét về mặt số lượng trong đất thì chỉ có nhôm là chứa ở trong đất với một lượng lớn nhóm đa lượng và đóng một vai trò quan trọng các nguyên tố còn lại của nhóm này thuộc vào nhóm vi lượng và siêu vi lượng. Bảng Hàm lượng trong thạch quyển đất và thực vật của một số nguyên tố nhóm III Nguyên tố Thạch quyển Đất Tro thực vật B 1 2 x10-3 1 x10-3 Al 8 05 7 13 1 4 Sc 6 x10-4 7 x10-4 - Y 2 8 x10-3 5 x10-3 - La 1 8 x10-3 3 x10-3 - Ac 6 x10-10 - - Nguồn D. S. Orlov 1992 Hàm lượng nhôm trung bình ở vỏ trái đất chiếm khoảng 8 khối lượng. Hàm lượng nhôm trong đất phụ thuộc rất lớn vào đá mẹ. Có những loại đá mẹ rất nghèo Al ví dụ như đá mác ma siêu bazơ 0 45 trong khi đó các đá khác như đá trầm tích đá sét và đá phiến hàm lượng nhôm trong đá có thể lên đến 10-11 . Các đá macma axit mácma trung tính hoặc mácma bazơ granit dionit bazan. có hàm lượng nhôm trung gian 7-9 . Hàm lượng nhôm trong nước đại dương 0 01 mg lit. Nước của các hồ và các nước sông chứa lượng nhôm cao hơn khoảng 0 02-0 03mg lit. Trong những loại nước có phản ứng kiềm pH 9-11 hàm lượng nhôm trong nước có thể đạt 0 5-0 7mg lit. Hàm lượng nhôm cao nhất tìm thấy trong nước ngầm có thể đạt vài mg lit. Trong động vật hàm lượng nhôm trung bình đạt 5 x10-3 . Trong tro thức vật hàm lượng nhôm khá cao có thể tới 1 4 . Đất khác nhau chứa lượng nhôm khác nhau ví dụ hàm lượng nhôm trung bình của các loại đất ở phần châu Âu của Liên xô cũ khoảng 7 nhưng khoảng dao động của nó lại khá lớn. Hàm lưọng Al trong đất thịt 6-7 đất cát 1 5-2 đất than bùn 0 1-0 5 . Theo Nguyễn Vi - Trần Khải 1978 hàm lượng Al trong đất feralit bazan 11 87 đất feralit granit 8 9 đất bạc màu 0 8 . Hàm lượng nhôm phân bố ở các tầng đất khác nhau là khác nhau. Ví dụ ở đất podzon đồng cỏ Nga hàm lượng nhôm cao nhất thấy ở tầng tích tụ B C ở tầng này hàm lượng nhôm có thể gấp 1 5-2 lần so với .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
3    11    0    18-01-2021