TAILIEUCHUNG - Đồ án truyền động cơ khí, chương 4

Hệ số tải trọng tính chính xác: Hệ số tải trọng động: Hệ số phân bố tải giữa các răng: Hệ số hình dạng bề mặt tiếp xúc: Hệ số xét đến tổng chiều dài tiếp xúc: Hệ số cơ tính vật liệu( thép ): Vậy điều kiện bền tiếp xúc (1) thoả. Kiểm nghiệm độ bền uốn:Bánh răng không dịch chỉnh nên các hệ số dạng răng: Do đó ta kiểm nghiệm độ bền uốn cho bánh bị dẫn. Hệ số tải trọng tính: Hệ số tải trọng động: Hệ số phân bố tải giữa các. | m r 1 À r r 1 A Ẩ Chương 4 Tính toán các thông sô Chọn hệ sô vành răng theo tiêu chuân vba 0 31 0 5 0 4 vì HB 350 bánh răng đôi xứng qua ổ . vbd yb. Ị2 1 2 4 1 0 68 2 Chọn sơ bộ hệ sô tải trọng tính Kh Khp 1 02 Kf Kfp 1 04 Khoảng cách trục Tbr1-KHß u br aw 3 50- ubr 1 -3 r_ -2 VVba h U aw 3 50. 2 4 fb J 02 71 23 mm w 0 4 v 7 Chọn khoảng cách trục theo tiêu chuân aw 80 mm Môđun răng chọn theo tiêu chuân m 0 mm . Sô răng Tông sô răng z 1 Zbr2 2 aw 80 2 w m s zb 1 1 u 80 23 53 80 80 p zk . . . ubr 1 2 4 1 Chọn zbr1 23 17 Thoả điều kiện không cắt chân răng created with download the free trial online at professional zbr2 80- zbr1 80- 23 57. Ti so truyen chinh xac z 57 ub -j2r2 2 48 sai lech 3 3 so voi gia tri so bo Zbri 23 Cac thong so hinh hoc Banh dän dbr1 46 mm dabr1 dbr1 46 50 mm dfbr1 dbr1- 2 46- 2 41 mm Banh bi dän dbr2 m-zbr2 114 mm dabr2 dbr2 2-m 46 118 mm dfbr2 dbr2- 2 46- 2 109 mm Cac chieu rong vanh rang b2 Vba -a w 0 4-80 32 mm b1 b2 6 38 mm Cäp chinh xac 1 Van toc v br1 br1 -------- 6 94 m s 60000 60000 Do do chon cäp chinh xac cäp 7 vOi van tOc giOi han vgh 10 m s Luc täc dung ten bo truyen Phuong va chieu cac luc nhu tren hinh Do lOn cac luc created with download the free trial online at professional Bánh dẫn Lực vòng Ftbrl 2-12533 5 544 9 N dbr1 46 Lực hướng tâm Frbri Ftbri-tgaw 544 198 34 N Bánh bị dẫn Lực vòng Ftbr2 Ftbri 544 9 N Lực hướng tâm Frbr2 Frbr1 198 34 N . Kiểm nghiệm độ bền tiếp xúc Công thức ơ Zm z zH. 2 Tbr1 K Ubr 1 ơ 1 d 1 Trong đó Hệ số tải trọng tính chính xác Kh Khp .k hv .k Ha Hệ số tải trọng động KHV 1 4 Hệ số phân bố tải giữa các răng KHa 1 T Kh 1 1 428 Hệ số hình dạng bề mặt tiếp xúc I 2 I 2 zH J. _J _ 1 76 V sin 2a Vsin400 w Hệ số xét đến tổng chiều dài tiếp xúc z J - a I4 1 2 0 96 E V 3 V 3 Hệ số cơ tính vật liệu thép created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN