TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Bảng tính hao mòn tài sản cố định"

Biểu mẫu: "Bảng tính hao mòn tài sản cố định" | Bộ (Sở) : Đơn vị : BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm : STT Tên, đặc điểm, ký hiệu tài sản cố định Số hiệu tài sản cố định Số hao mòn tính trong năm nay Ghi chú Cộng : Lập, ngày tháng năm Người lập sổ Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
1    73    1    04-12-2021
56    17    5    04-12-2021
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.