TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Bảng tính hao mòn tài sản cố định"

Biểu mẫu: "Bảng tính hao mòn tài sản cố định" | Bộ (Sở) : Đơn vị : BẢNG TÍNH HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Năm : STT Tên, đặc điểm, ký hiệu tài sản cố định Số hiệu tài sản cố định Số hao mòn tính trong năm nay Ghi chú Cộng : Lập, ngày tháng năm Người lập sổ Phụ trách kế toán (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU HOT