TAILIEUCHUNG - Nghị định số 76-CP

Nghị định số 76-CP về việc hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật dân sự do Chính phủ ban hành | CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số 76-CP Hà Nội ngày 29 tháng 11 năm 1996 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 76 CP NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ QUYỀN TÁC GIẢ TRONG BỘ LUẬT DÂN SỰ CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992 Căn cứ Bộ luật Dân sự của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 28 tháng 10 năm 1995 Căn cứ Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự ngày 28 tháng 10 năm 1995 Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thông tin NGHỊ ĐỊNH Chương 1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều Nghị định này hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả tại chương I phần thứ sáu trong Bộ luật Dân sự dưới đây gọi tắt là Bộ luật. Điều Tác giả 1. Tác giả là người trực tiếp sáng tạo ra toàn bộ hoặc một phần tác phẩm văn học nghệ thuật khoa học. 2. Người sưu tầm những tác phẩm đã công bố của người khác để làm tuyển tập hợp tuyển sắp xếp theo một chủ đề nhất định có tính sáng tạo thì được công nhận là tác giả của tác phẩm tuyển tập hoặc hợp tuyển. Quyền tác giả này không làm ảnh hưởng đến quyền của tác giả tác phẩm gốc. 3. Để được công nhận là tác giả những người quy định tại các khoản 1 2 của Điều này phải đề tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm được công bố phổ biến. 4. Người dịch phóng tác biên soạn cải biên chuyển thể phải ghi rõ tên tác giả tác phẩm gốc và không được ghi tên mình ngang hàng với tác giả tác phẩm gốc. 5. Cá nhân tổ chức làm công việc hỗ trợ góp ý kiến hoặc cung cấp tư liệu cho người khác sáng tạo ra tác phẩm không được công nhận là tác giả. Điều Chủ sở hữu tác phẩm 1. Chủ sở hữu tác phẩm có quyền chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền sở hữu tác phẩm cho cá nhân hoặc một pháp nhân khác nhưng việc chuyển giao đó phải được thực hiện thông qua hợp đồng bằng văn bản. Việc chuyển giao một phần quyền sở hữu tác phẩm không ảnh hưởng đến phần còn lại của quyền sở hữu tác phẩm. 2. Cá nhân hoặc tổ chức chịu trách nhiệm cung cấp tài chính hoặc các điều kiện

TỪ KHÓA LIÊN QUAN