TAILIEUCHUNG - Các phương pháp ra quyết định

1. Phương pháp độc đoán Phương pháp độc đoán là khi bạn tự quyết định hoàn toàn và sau đó công bố cho nhân viên. Khi bạn ra một quyết định không được ưa thích bạn có thể cố gắng thuyết phục nhân viên về quyết định này, mà không đề nghị đối thoại hoặc thử thách. - Ưu điểm + Tiết kiệm thời gian. + Thuận lợi đối với quyết định theo chuẩn. + Lãnh đạo có kinh nghiệm - Nhược điểm + Nhân viên ít quyết tâm. + Nhân viên dễ bất mãn. + Công việc liên quan. | r 1 1 r 4- 1 Các phương pháp ra quyêt định 1. Phương pháp độc đoán Phương pháp độc đoán là khi bạn tự quyêt định hoàn toàn và sau đó công bố cho nhân viên. Khi bạn ra một quyêt định không được ưa thích bạn có thể cố gắng thuyêt phục nhân viên về quyêt định này mà không đề nghị đối thoại hoặc thử thách. - Ưu điểm Tiêt kiệm thời gian. Thuận lợi đối với quyêt định theo chuẩn. Lãnh đạo có kinh nghiệm - Nhược điểm Nhân viên ít quyêt tâm. Nhân viên dễ bất mãn. Công việc liên quan đên 1 người. 2. Phương pháp phát biểu cuối cùng Trong phương pháp phát biểu cuối cùng bạn cho phép nhân viên thảo luận và đề nghị giải pháp cho vấn đề. Bạn có thể lưu ý hoặc không lưu ý đến những đề nghị này khi ra quyết định. Bạn có thể cho phép tình huống được thảo luận theo cách thật cởi mở nhưng ở cuối cuộc thảo luận bạn tự ra quyết định. - Ưu điểm Sử dụng một số nguồn lực của nhóm. Cho phép một số sáng kiến - Nhược điểm Nhân viên ít quyết tâm 3. Phương pháp nhóm tinh hoa Phương pháp nhóm tinh hoa có sự tham gia của bạn và ít nhất một người khác vào việc ra quyết định mà không cần tham khảo ý kiến của những người khác. Bạn tranh luận và đưa ra giải pháp đưa ra quyết định và trình bày quyết định cho số nhân viên còn lại. Bạn thậm chí có thể thảo luận về cơ sở của quyết định của bạn trước các nhân viên. - Ưu điểm Tiết kiệm thời gian. Thảo luận cởi mở. Phát triển nhiều ý tưởng. - Nhược điểm Nhân viên ít quyết tâm. Xung đột vẫn duy trì Ít có sự tương tác. 4. Phương pháp cố vấn Phương pháp cố vấn đặt bạn vào vị trí của người cố vấn. Bạn có thể đưa ra một quyết định ban đầu thăm dò và trình bày quyết định này cho nhóm để thảo luận và thu thập dữ liệu. Bạn xem xét cẩn thận và cởi mở ý kiến của nhóm trước khi ra quyết định. Thường bạn sẽ đi tới quyết định đầu tiên và trình bày quyết định này trước nhóm để thảo luận. Bạn phải có đầu óc cởi mở và cho phép chí trich bạn thay đổi do những lý lẽ mà nhân viên đưa ra. Bạn cũng cho phép người khác cải tiến một cách chi tiết quyết định ban đầu của bạn hoặc .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN