TAILIEUCHUNG - Mẫu chứng chỉ hành nghề kinh doanh dich vụ thiết kế phương tiện giao thông vận tải

Tài liệu tham khảo Mẫu chứng chỉ hành nghề kinh doanh dich vụ thiết kế phương tiện giao thông vận tải | MẪU CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ: - Chỉ được hành nghề thiết kế phương tiện vận tải theo nội dung ghi trong chứng chỉ này. - Chỉ được đăng ký trong hồ sơ đăng ký kinh doanh của một cơ sở kinh doanh. - Không cho thuê, mượn chứng chỉ này để hành nghề thiết kế phương tiện vận tải. - Không tẩy xoá, sửa chữa nội dung chứng chỉ. Trang 4 (màu đỏ) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KINH DOANH DỊCH VỤ THIẾT KẾ PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI Trang 1 (màu đỏ) Ghi chú: Chứng chỉ hành nghề có 4 trang, kích thước 85mm x 130mm CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc CHỨNG CHỈ Hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện vận tải ảnh 3x4 (có đóng dấu của cơ quan cấp chứng chỉ) - Cấp cho ông (bà): - Ngày sinh: - Quốc tịch: - Số CMTND:. cấp ngày. tại (hoặc hộ chiếu): - Nơi thường trú: - Chỗ ở hiện tại: - Trình độ chuyên môn: Số ./ Trang 2 (màu trắng) - Được hành nghề thiết kế: Chứng chỉ này có giá trị trong phạm vi cả nước đến ngày. tháng năm ., ngày tháng năm Cơ quan cấp chứng chỉ . (Thủ trưởng cơ quan ký, ghi rõ chức vụ, họ tên, đóng dấu) Trang 3 (màu trắng)

TỪ KHÓA LIÊN QUAN