TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương (1)"

Biểu mẫu: "Bảng thanh toán tiền lương (1)" mẫu số 01. | Bộ, Sở : . Đơn vị : BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG (1) Tháng : .Năm : . S T T Cán bộ Lương cơ bản Phụ cấp Mã số Tên Mã ngạch Hệ số Số tiền Chức vụ Độc hại Làm thêm Trách nhiệm Khu vực Lưu động Hệ số Số tiền Hệ số Số tiền Hệ số Số tiền Hệ số Số tiền Hệ số Số tiền Hệ số Số tiền 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Phòng ban :. Cộng Tổng cộng Note: Group by Department 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN