TAILIEUCHUNG - Thông tư 05-TT/NC của Chính phủ

Thông tư 05-TT/NC về quản lý giống vật nuôi do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành, để hướng dẫn thi hành Nghị định 14/CP ngày 19/3/96 của Chính phủ về quản lý giống vật nuôi | BỘ THUỶ SẢN Số 05-TT NC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 10 tháng 10 năm 1996 THÔNG TƯ CỦA BỘ THUỶ SẢN SỐ 05-TT NC NGÀY 10 THÁNG 10 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH 14 CP NGÀY 19 3 1996 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC QUẢN LÝ GIỐNG VẬT NUÔI Thi hành Nghị định 14 CP của Chính phủ về quản lý giống vật nuôi Bộ Thuỷ sản hướng dẫn cụ thể trong lĩnh vực thuỷ sản như sau A. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 1. Giống nuôi thuỷ sản bao gồm 1 Giống gốc giống ông bà giống bố mẹ được chọn tạo từ các giống đã được thuần hoá gia hoá trong nước hoặc nhập từ nước ngoài. 2 Giống bố mẹ giống nhỏ để nuôi lớn thành thương phẩm được chọn lọc trong quần đàn giống tự nhiên như tôm he cua biển trai ngọc sò nghêu bào ngư điệp. 3 Các sản phẩm của giống như Tinh dịch trứng thụ tinh. Đối tượng thi hành Nghị định 14 CP của Chính phủ về quản lý giống nuôi thuỷ sản là các tổ chức cá nhân trong nước nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực bảo tồn bồi dục phát triển tài nguyên giống nghiên cứu chọn tạo giống khảo nghiệm để công nhận giống mới sản xuất kinh doanh xuất khẩu và nhập khẩu giống và quản lý chất lượng giống nuôi thuỷ sản. B. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ I. ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH GIỐNG NUÔI THUỶ SẢN - Cơ sở sản xuất kinh doanh giống nuôi thuỷ sản phải có đủ các điều kiện sau 1. Là cơ sở chọn lọc và nhân thuần chủng những giống nuôi hoặc tạo ra con lai có định hướng phù hợp với mục tiêu chọn tạo giống nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất giống. 2. Sản xuất kinh doanh các giống nuôi nằm trong danh mục giống nuôi thuỷ sản do Bộ Thuỷ sản công bố hàng năm gồm những giống cần được bảo tồn để chọn lọc bồi dục sản xuất và những giống cần được loại bỏ phụ lục 1 2 . 3. Có đủ điều kiện về địa điểm sản xuất thích hợp ao bể nuôi nguồn nước thức ăn phòng trị bệnh theo quy định tiêu chuẩn quy trình của ngành Thuỷ sản. Nguồn nước thải ra phải xử lý qua ao lắng lọc đảm bảo vệ sinh môi trường chung của cộng đồng. 4. Cơ sở nuôi giống gốc giống ông bà phải có kỹ sư thuỷ sản chuyên .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG