TAILIEUCHUNG - Đồ án truyền động cơ khí, chương 1

Hiệu suất sơ bộ của bộ truyền bánh răng: Hiệu suất sơ bộ của bộ truyền trục vít ( ) : Hiệu suất sơ bộ của bộ truyền xích : . Hiệu suất mỗi cặp ổ: Tỉ số truyền của bộ truyền bánh răng chọn sơ bộ: Tỉ số truyền của bộ truyền trục vít chọn theo tiêu chuẩn: Còn lại, tỉ số truyền bộ truyền xích: . Mômen xoắn trên các trục tính theo công thức | Chương 1 CHỌN ĐỘNG CƠ VÀ PHÂN PHỐI TỈ SỐ TRUYỀN động cơ Số vòng quay của tang trống 62Ọ20V 5 ct Công suất tương đương Ptd Pct-KA Với . ct 1000 1000 ka 2 t T 1 1 T V2 ti Ka f T V T 56 24 0 94 f T 1 max J 2 ẳ ti 56 ệl J .24 created with download the free trial online at professional P ct 1000 5 1000 2 5 kW . K. ItT. max J A2 t Ka T A2 IT J 56 56 24 24 0 94 2 É 8 A2 I T J Vậy Ptd 2 94 2 35 kW . Công suất cần thiết của động cơ Pvc yc Ptd n ch Trong đó Th 1. -htv -hx .nOi Với Hiệu suất sơ bộ của bộ truyền bánh răng nbr 0 96 Hiệu suất sơ bộ của bộ truyền tr ục v ít z1 2 ntv 0 75 Hiệu suất sơ bộ của bộ truyền x ích nx 0 90 Hiệu suất mỗi cặp ổ nol 0 99 created with download the free trial online at professional nch 0 994 0 622 Vay P - 35 3 78 kW . J yc 0 622 Do do chon dong co co cong suät Pdc 4 kW . Ti sö truyOn chung u h ndc nct Ta co cac loai dong co 4A dam bao cong suät yeu cäu Dong co ndc v Ph P ch 4A100S2Y3 2880 120 70 4A100L4Y3 1420 59 49 4A112MB6Y3 950 39 80 4A132S8Y3 720 30 16 Cac hop giam töc banh rang truc vit phai co uch 50 150 Nen ta chon dong co 4A100S2Y3. phöi ti so truyen Ta co uch created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN