TAILIEUCHUNG - Biểu mẫu:"Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn"

Biểu mẫu:"Bảng kê thu mua hàng không có hóa đơn" | BẢNG KÊ THU MUA HÀNG KHÔNG CÓ HOÁ ĐƠN ThángNăm Tên cơ sở kinh doanh :. Địa chỉ : Địa chỉ nơi tổ chức thu mua :. Người tổ chức thu mua :. STT Ngày tháng năm mua hàng Người bán Tên hàng Số lượng Đơn giá Tổng giá trị thanh toán Thuế GTGT được khấu trừ Ghi chú Tên người bán Địa chỉ Tổng cộng Tổng giá trị hàng hoá mua vào : Số tiền thuế GTGT tính khấu trừ : . Người lập Giám đốc (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN