TAILIEUCHUNG - Ebook Photoshop Easy-Hard part 215

Tham khảo tài liệu 'ebook photoshop easy-hard part 215', công nghệ thông tin, đồ họa - thiết kế - flash phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Using the Neon Glow Filter Jacquelin Vanderwood 1 Let s have some fun with the Neon Glow filter. Begin by opening up a photo. 2 You ll find this filter located under Filter Artistic. Select Neon Glow now. 3 In the Neon Glow filter you ll see Glow Size Glow Brightness and the color chip. Select the color chip and change it to orange. Now set size to -22 and brightness to 11. 4 With the previous Neon Glow applied let s do it again. This time change the color chip to blue. Make the size 13 and the brightness 21. 5 One more time apply Neon Glow without changing the color. Make the size and brightness adjustments as you see below. 6 Duplicate that layer and change it s Mode to Linear Light. 7 And to that layer apply Neon Glow again. Change the color and make the necessary adjustments. Click OK. 8 Finally apply a gradient New Adjustment Layer. 9 Here is the result of all our hard work. Technical Support Forum http vbb VẼ CẢNH HOANG MẠC Bài này cơ bản là dùng để kích thích ý tưởng 1. Chọn màu nền trước và màu nền sau như hình mã màu là FEB35E và F45F36 2. Nhấn G để chọn công cụ Gradient tool trên thanh Option các bạn chọn loại Gradient có kết cấu tròn Sau đó kích chuột và vẽ vẽ sao cho giống như hình Hình 1 3. Tiếp tục các bạn nhấn L để chọn công cụ Lasso Tool tạo 1 layer mới sau đó vẽ ra đường chọn như hình trên 4. Chọn màu có mã C84927 sau đó tô màu cho phần vừa vẽ sau đó nhấn Ctrrl D để bỏ đưòng chọn sau đó vào Filter Blur Gaussian Blur giá trị là pixel để làm mờ Bạn sẽ được như thế này 5. lập lại bước 3 đến bước 4 nhưng với mã màu là 82240A và cảnh vật khác một chút và Gaussian Blur là 5 pixel - đây là một kết quả 6. Tạo tiếp một layer mới sau đó vẽ đại một khối tảng đá nào đó và tô màu cho nó với mã màu là 3C0F03 và Gaussian Blur là 3 pixel - đây là một kết quả 7. Tạo tiếp 1 layer mới sau đó vẽ ra một cái cây xương rồng tô màu cho nó với mã màu là 0D0300 không có Gaussian Blur nhé - hình 8. Bây giờ tạo 1 layer mới và vẽ cái mặt trời - cái .