TAILIEUCHUNG - Bảng kê chứng từ tạm ứng

Tham khảo tài liệu bảng kê chứng từ tạm ứng , biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bộ (Sở) : Đơn vị : BẢNG KÊ CHỨNG TỪ TẠM ỨNG Nguồn kinh phí :. Chương :.Loại :Khoản : Từ ngày :. Đến ngày : STT Chứng từ Mục Nội dung tạm ứng Số tiền Số Ngày Lập, ngày tháng năm Người ghi sổ Phụ trách kế toán Thủ trưởng đơn vị (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên, đóng dấu) 2

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
2    35    0    05-08-2021
20    18    1    05-08-2021