TAILIEUCHUNG - đồ án thiết kế hệ thống tự động trong cơ khí, chương 3

Xác định các thông số cơ bản của trục a) Chọn vật liệu chế tạo các trục là thép 45 cĩ b = 600MPa , ứng suất xoắn cho phép b) Xác định sơ bộ đường kính trục c) Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực Chọn sơ bộ chiều rộng ổ lăn theo đường kính trục : bo1 = 27 ; bo 2 = 35 ; bo3 = 45 . Chiều dài mayơ bánh đai : lm12 = lm 22 = lm 32 = lm 33 = 1,5 d1 = lm 22 = 75mm ; 1,5 d. | Chương 3 CHON ĐỘNG Cơ VA PHAN PHOI TY SO TRUYEN I. CHỘN ĐỘNG Cơ ĐIỆN TÍNH TRỤC Xác định các thông số cơ bản của trục a Chọn vật liệu chế tạo các trục là thép 45 có ơb 600MPa ứng suất xoắn cho phép T 20MPa . b Xác định sơ bộ đường kính trục d 3 T r Suy ra d1 50mm d2 70mm d3 95mm c Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực Chọn sơ bộ chiều rộng ổ lăn theo đường kính trục bo1 27 bo2 35 bo3 45 . Chiều dài mayơ bánh đai lm12 1 5 di lm 22 75mm 22 1 5 d lm23 105mm lm32 1 5 d3 145mm lm33 1 8 d3 170mm Theo bảng chọn n nitroPDF professional created with download the free trial online at professional k1 15 là khoảng cách từ mặt cạnh của chi tiết quay đến thành trong của hộp hoặc khoảng cách giữa các chi tiết quay k2 15 là khỏang cách từ mặt cạnh của ổ đến thành trong của hộp k3 15 là khoảng cách từ mặt cạnh của chi tiết quay đến nắp ổ hn 20 là chiều cao nắp ổ và đầu bulông . Theo bảng tính được l12 -90mm l22 100mm l23 220mm l33 140mm l13 l22 100mm l32 l23 220mm l11 121 131 320mm d Xác định trị số và chiều của các lực từ chi tiết quay tác dụng lên trục Đối với trục 1 Lực tác dụng lên trục một bao gồm lực căng của bộ truyền đai và lực của bánh răng 13 . Ftd V TÍNH TOAN VA CHON Vỏ HỘP Vỏ hộp giảm tốc co nhiệm vụ đảm bảo vị trí tương đỏi giữả cảc chi tiết vả cảc bỏ phản cụả mảy tiếp nhản tải trỏng do cảc chi tiết lảp trến vỏ created with download the free trial online at .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN