TAILIEUCHUNG - đồ án thiết kế hệ thống tự động trong cơ khí, chương 2

Trọng lượng bộ phận mang Qm = 2100N Chiều cao nâng H = 12m Vận tốc nâng vn = 30 m/ph Cường độ làm việc – trung bình Sơ đồ của cơ cấu Chọn lại dây Palăng giảm lực Sơ đồ của palăng Bột suất a = 2 Lực căng lớn nhất xuất hiện ở nhánh dây cuốn lên tang. Theo (2-19) Q 1 Qo = Q + Qm = 40000 + 2100 = 42100N = 0,98 – Hiệu suất 1 ròng rọc với đường kính ròng rọc đặt trên ổ lăn, bôi trơn tốt = mỡ (bảng 2-5). | Chương 2 TÍNH CAC BỘ PHẬN NGOAI HỘP GIAM TOC Số liệu ban đầu Q 4 tân 40000N Trọng lượng bộ phân mang Qm 2100N Chiều câộ nâng H 12m Vân tộc nâng vn 30 m ph Cưông độ lâm viềc - trung bình Sợ độ cUâ cô cấu Chọn lâi dây Palầng giầm lực Sợ độ cUâ pâlâng Bột suất â 2 Lực câng lôn nhất xuất hiền ợ nhânh dây cuộn lền tang. Theo 2-19 Smax Qo 2l 10632N max m 1 -Xo Qo Q Qm 40000 2100 42100N X 0 98 - Hiều suất 1 rộng rộc vôi đưông kính rộng rộc đât trền ộ lân bội trôn tột mô bâng 2-5 t 0 vì dây cuộn trực tiếp lền tâng khộng quâ câc rộng rộc đội hưông. nitro professional download the free trial online at professional m 2 là số nhánh dây cuốn len tang Hiệu suất cUà palàng xác định theo cống thức 2- 21 p m7 99 Smax Kích thước dây Kích thước dày cáp được chon theo cống thức 2-10 Sn 5 58476N k 5 5 baũng 2-2 Từ số liệu tren ta chốn đướng kính cáp là 11 5mm với lực keố đứt là Tính câc kích thước cơ bân củâ tâng vâ rong rọc Đướng kính nhố nhất chố phep đối với tàng và rống rốc xàc định theố cống thức 2-12 Dt dc e-1 276mm e 25 baũng 2-4 Chốn đướng kính tàng và rống rốc giống nhàu Dt Dr 280mm Rống rốc càn bàng khống phài là rống rốc làm viẹc cố the chốn đướng kính nhố hớn 20 với rống rốc làm viec. Dc 8Dr 224mm Lấy Dc 240mm Chieu dài tốàn bố cuà tàng xàc định theố cống thức 2-14 đối với trướng hớp pàlàng kep. nitro professional download the free trial online at professional L Lo 2L1 2L 2 L 3 Chieu dài 1 nhánh cap cuon len tang l 24m So vong cáp phái cuon ơ 1 nhành Z D dc Zo 29 Zo 2 - so vong dự trữ ho sử dung đến 1 5 Vày chiếu dài phàn cát ren cua tang Lo 2Zt 870mm Vì ta dung tang càt rành t dc 2 3 sàch KTNN trang 62 . Chon t 11 5 3 5 15mm L1 là phàn tang đế càp đàu càp nếu dung phương phàp càp thong thường thì phài cat them khoàng 3 vong rành tren tang nữa do đo L1 45mm Vì tang đà đươc càt rành càp cuốn 1 lơp nen khong càn phài làm thành ben tuy nhien ơ hai đàu tang trươc khi vào phàn càt rành ta đe lai 1 khoàng L2 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
4    18    0    03-03-2021
16    18    0    03-03-2021