TAILIEUCHUNG - Quyết định số 100/NN-BVTV/QĐ

Quyết định số 100/NN-BVTV/QĐ về việc ban hành quy định về thủ tục thẩm định sản xuất, gia công đăng ký, xuất, nhập khẩu, lưu chứa, tiêu huỷ, nhãn thuốc, bao bì đóng gói và quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm ban hành | BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP ThỰC PHẨM Số 100 QĐ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội ngày 23 tháng 2 năm 1995 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC phẩm số 100 QĐ NGÀY 23 THANG 02 NĂM 1995 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THẨM ĐỊNH SẢN XUẤT GIA CÔNG ĐĂNG KÝ XUẤT NHẬP KHẨU LƯU CHỨA TIÊU HỦY NHÃN THUỐC BAO BÌ ĐÓNG GÓI VÀ QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM Căn cứ Pháp lệnh Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật ban hành ngày 15 02 1993 và Nghị định số 92 CP ngày 27 11 1993 của Chính phủ ban hành Điều lệ về Quản lý thuốc bảo vệ thực vật Căn cứ Nghị định 46 HĐBT ngày 05 03 1987 của Hội đồng Bộ trưởng nay là Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp thực phẩm Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật. QUYẾT ĐỊNH Điều 1 Nay ban hành Quy định về thủ tục thẩm định sản xuất gia công đăng ký xuất nhập khẩu lưu chứa tiêu hủy nhãn thuốc bao bì đóng gói và quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật. Quy định này áp dụng cho các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước có hoạt động liên quan đến các công việc trên tại Việt Nam. Điều 2 Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với Quy định này đều bãi bỏ. Điều 3 Các ông Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm Giám đốc Sở Nông nghiệp các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Ngô Thế Dân Đã ký QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC THẨM ĐỊNH SẢN XUẤT GIA CÔNG ĐĂNG KÝ XUẤT NHẬP KHẨU LƯU CHỨA TIÊU HỦY NHÃN THUỐC BAO BÌ ĐÓNG GÓI VÀ QUẢNG CÁO THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Ban hành kèm theo Quyết định số 100 ngày 23 tháng 02 năm 1995 của Bộ Nông nghiệp và Công nghiệp Thực phẩm I -_ THỦ TỤC THẨM ĐỊNH SẢN XUẤT GIA CÔNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Điều 1 Thủ tục thẩm định sản xuất gia công thuốc bảo vệ thực vật. 1- Các tổ chức cá nhân muốn sản xuất

TỪ KHÓA LIÊN QUAN