TAILIEUCHUNG - đồ án thiết kế hệ thống tự động trong cơ khí, chương 1

Kết cấu đơn dụng truyền xích thì không có hiện tượng trượt khi truyển động hiệu xuất cao hơn so với truyền đai, không đòi hỏi phải căng xích ,có thể làm việc khi có tải đột thước nhỏ gọn hơn bộ truỵền đai nếu có cùng công suất .Tỉ số truyền của hộp giảm tốc từ 8 -40 .Có nhều ưu điểm nên ngày nay vẫn còn được sử dụng rộng rãi Nhược điểm : Bánh răng bố trí không đối xứng trên trục nên tải trọng phân bố không đều trên các ổ | Chương 1 PHAN TÍCH VA LựA chon phương an THIET KE I. PHƯƠNG AN 1 Hộp giảm tốc khai triển sử dụng bộ truyền ngoài xích Ưu điểm Kết cấu đơn dụng truyền xích thì khống cố hiền tượng trượt khi created with download the free trial online at professional truyền động hiệu xuất cao hơn so với truyền đai không đội hội phai cang xích cộ thề lấm việc khi cộ tai đột thươc nho gon hơn bộ truyền đai nều co cung cong suất .Tỉ so truyện cua hộp giam toe từ 8 -40 .Co nhều ưu điềm nền ngay nay van con đươc sử dung rộng rai Nhươc điềm Banh rang bo trí khộng đoi xứng trên trục nền tai trong phan bo khộng đều trên cac o .kích thươc thương to hơn cac loại hộp giam tộc khac khi thực hiền cug chức xích dề bị mộn gay tai trong động phu ộn khi lam viềc II. PHƯƠNG AN 2 Hộp giam tộc khai triền bộ truyền ngoài la đai kL created with n nitroPDF professional download the free trial online at professional ưu điểm kết cấu đơn gian Xử dụng truyền đai nen co the giữ đọng cơ xa họp giam toc lam việc em khong on co the truyen vơi vạn toc lơn .Kết cấu vận hanh đơn gian Tỉ số truyen cua hop giam toc từ 8 -40 . Nhược điem Tai trong phan bố khong đeu tren thươc bo truyen lơn tỉ so truyen khi lam viẹc de bị thay đổttai trong tac dung len truc va o lơn tuoi tho thấp III. PHƯƠNG AN

TỪ KHÓA LIÊN QUAN