TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 147

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 147', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TuneUp Utilities 2006 s RewueCente. If UpdateWizard V o Customize Analyze Customize Analyze n Clean up Repair TuneUp System Control LeSs-you control the lock and reel rihe Windows interface JJ Optimize Improve Tiinellp Startup Manager Centras which programs are executed at Windows startup Administer Control TuneUp System Information Provides camprehenstve informât Ì on your computer 1 File recovery Deduction TuneUp styler 2 Customizes toe appearance or toe entire WiMlowa hlerfHce T une Up Spftw ure -rV 2. Click chọn Tuneup Styler2 Utilities 2006 Customize Analyze Clean up Repair Optimize Improve Administer Control File recovery Destruction s Rescue updateWi ar i Customize Analyze TuneUp System Control Leis you oontnn the took and reel st the Window Interface TuneUp startup Manager Conrtro which programs are executed at Windows startup TuneUp System Inlormotion ProvHea ctwpreheratve kitOriMtwri on your cmputer TuneUp sty 1er 2 Cuslcmzea appearance OÍ toe Mire WiHlowe Interface 3. Nó sẽ mở một của sổ mới nơi mà bạn có thể thay đổi nhiều thứ như Icons Logind screen Visual Styles và boot screen. Chọn Change the windows XP boot screen and create or download new boot screens . 4. Mot cna so moi lai dnoc mo ra Noi ban co the them bootscreen hien tai neu ban co cat gin tren may tinh cua ban hoac ban co the download tn internet . 5. Hoặc bạn có thê tự tạo ra một bootscreen mới 6. Đê tạo một screen mới sử dụng các bức ảnh của bạn được lưu trên máy tính click chọn Search Local Drives và đưa ra path tới bức ảnh bạn .