TAILIEUCHUNG - TUYỂN DỤNG, LỰA CHỌN VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG

Tuyển dụng bán hàng là một chuỗi hoạt động được tạo ra để sắp xếp những người mà họ có thể phù hợp yêu cầu của Công ty về nhân viên bán hàng. Mục tiêu của giai đoạn tuyển dụng là phát triển nhóm người dự tuyển có xu hướng chuyên môn hóa càng rộng càng tốt. Ở giai đoạn này cần lưu ý không để sa đà với những người không có đủ phẩm chất. | Tuyễn chọn lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng Page 1 of 25 TUYÊN DỤNG LỰA CHỌN VÀ ĐÀO TẠO NHÂN VIÊN BÁN HÀNG Chương 7 tập trung vào các giai đoạn tuyển dụng và lựa chọn của quá trình tuyển dụng lao động sức khỏe khác nhau trong các nguồn tuyển dụng mới từ các đối thủ các bạn hàng và và các trường đào tạo. Làm cách nào để tuyển dụng và lựa chọn đựợc các nhân viên bán hàng có triển vọng. Việc đầu tiên là sàng lọc những người dự tuyển loại ra những người xin việc không đủ điều kiện cơ bản như trình độ đại học rồi tới quá trình lựa chọn 5 giai đoạn bắt đầu từ việc sàng lọc này. Chương này cũng sẽ trình bày các phương pháp và các tiêu chuẩn được nhà quản trị bán hàng sử dụng ở mỗi giai đoạn để nhận ra những người xin việc có triển vọng nhất. 1. Tuyển dụng người bán hàng Tuyển dụng bán hàng là một chuỗi hoạt động được tạo ra để sắp xếp những người mà họ có thể phù hợp yêu cầu của Công ty về nhân viên bán hàng. Mục tiêu của giai đoạn tuyển dụng là phát triển nhóm người dự tuyển có xu hướng chuyên môn hóa càng rộng càng tốt. Ở giai đoạn này cần lưu ý không để sa đà với những người không có đủ phẩm chất. Cần chắc chắn rằng hệ thống không quá tải một vài sàng lọc cần tìm thấy trong quá trình tuyển dụng. Ví dụ nếu Công ty vừa tìm thấy rằng trình độ đại học hoặc mong muốn được phân bổ lại ngay là một ảnh hưởng chính lên kết quả thì sau đó nó có thể xác định những điều này như những điều kiện trong một quảng cáo và chọn lọc các bản tóm tắt và loại ra những người không phù hợp với những điều kiện này. Các nguồn người tuyển dụng Trên thị trường lao động một hãng có thể cần liên hệ tới nhiều nguồn hoặc có thể sử dụng các nguồn khác nhau cho các vị trí bán hàng khác nhau. Các nguồn chính được tập hợp vào các loại dưới đây Nguồn Công ty. Tuyễn chọn lựa chọn và đào tạo nhân viên bán hàng Page 2 of 25 Những nhân viên hiện tại của một Công ty là nhóm người tuyển dụng bán hàng có tiềm năng sử dụng ngay. Các thư ký kỹ sư người giữ kho và những người khác đều có thể bán hàng được. Họ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
617    67    4    03-08-2021