TAILIEUCHUNG - Tài liệu Các công cụ để phân tích và lập kế hoạch của giám đốc bán hàng

Tài liệu Các công cụ để phân tích và lập kế hoạch của giám đốc bán hàng giới thiệu đến bạn 1 ví dụ về người giám đốc bán hàng có thể áp dụng như thế nào một quá trình giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự, sau đó là hướng dẫn một phương pháp luận lập kế hoạch tổng quát trực tiếp có ích cho cấp quản trị. Các phần còn lại của tài liệu tập trung vào các qui trình phân tích căn bản. | Các công cụ phân tích và lập kê hôậch cụậ Giám đôc bán hành Páge 1 ôf 17 CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH VÀ LẬP KẾ HOẠCH CỦA GIÁM ĐỐC BÁN HÀNG Chương này bắt đầu bằng ví dụ về người giám đốc bán hàng có thể áp dụng như thế nào một quá trình giải quyết một vấn đề quản trị bán hàng thực sự sau đó là hướng dẫn một phương pháp luận lập kế hoạch tổng quát trực tiếp có ích cho cấp quản trị. Các phần còn lại của chương tập trung vào các qui trình phân tích căn bản mà chúng rất có ích cho phương pháp tập trung lợi nhuận đối với quản trị bán hàng. Trước tiên bàn đến các qui trình phân tích cơ bản sau đó các hình thái phân tích giản đơn bán hàng và chi phí được xem xét trong mối liên hệ với thực tiễn quản trị bán hàng đặc trưng. Các qui trình được nêu lên ở đây không những có ích lợi đối với công tác kế hoạch của quản trị bán hàng mà còn đối với sự đánh giá thực hiện của nhân viên bán hàng. Hai công cụ tài chính doanh số trên tài sản được quản lý được và phân tích hội qui thu nhập được nêu lên trong phần tiếp theo. Hai công cụ này tạo ra các tiêu chuẩn để đánh giá sự thực hiện bán hàng trên phạm vi quận mà nó sẽ là một bộ phận quan trọng trong hoạt động quản trị bán hàng hàng ngày. 1. Giải quyết vấn đề Các giám đốc bán hàng phải đối mặt với các vấn đề có thể xuất hiện từ những nguyên nhân sau - Các nhân viên bán hàng có thể có vấn đề cá nhân hoặc mất sự khuyến khích họ họ có thể không thực hiện đầy đủ các cam kết với công ty và khách hàng hoặc công việc sự vụ đầy đủ có lẽ họ trình bày kém. - Các khách hàng có thể không nhất trí với các chính sách và thủ tục của công ty có thể họ có vấn đề tài chính và quản trị riêng mình có thể làm sai trong sử dụng sản phẩm và có thể không có hiệu quả sau đó. - Các công ty thay đổi các chính sách và chương trình mới cần được giải thích cho các nhân viên và khách hàng quen thuộc các biện pháp áp dụng về phân phối bảo quản và chế biến có thể tác động đến bán hàng các chiến lược mới và sản phẩm mới có thể ảnh hưởng tới phương pháp liên hệ với bạn hàng .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
48    22    0    25-07-2021
39    48    0    25-07-2021