TAILIEUCHUNG - LIÊN KIỀU (Kỳ 3)

Tính vị: Vị đắng, tính hàn (Bản Kinh). Vị hơi đắng (Bản Thảo Cương Mục). Vị đắng, tính mát (Y Học Khải Nguyên). Vị đắng, tính hàn (Bản Thảo Sùng Nguyên). Vị đắng, tính hàn, không độc (Trung Quốc Dược Học Đại Tự Điển). Vị đắng, hơi chua, tính mát (Trung Dược Học). +Vị đắng, tính hơi hàn (Đông Dược Học Thiết Yếu). Quy kinh: Vào kinh Thận, Vị (Thang Dịch Bản Thảo). Vào kinh Phế (Dược Phẩm Hóa Nghĩa). + Vào kinh Thận (Tăng Đính Trị Liệu Hối Nghĩa). Vào kinh Tâm, Can, Bàng quang (Trung Dược. | LIÊN KIỀU Kỳ 3 Tính vị Vị đắng tính hàn Bản Kinh . Vị hơi đắng Bản Thảo Cương Mục . Vị đắng tính mát Y Học Khải Nguyên . Vị đắng tính hàn Bản Thảo Sùng Nguyên . Vị đắng tính hàn không độc Trung Quốc Dược Học Đại Tự Điển . Vị đắng hơi chua tính mát Trung Dược Học . Vị đắng tính hơi hàn Đông Dược Học Thiết Yếu . Quy kinh Vào kinh Thận Vị Thang Dịch Bản Thảo . Vào kinh Phế Dược Phẩm Hóa Nghĩa . Vào kinh Thận Tăng Đính Trị Liệu Hối Nghĩa . Vào kinh Tâm Can Bàng quang Trung Dược Học . Vào kinh Tâm Phế Đởm Đại trường Tam tiêu Đông Dược Học Thiết Yếu . Tham khảo Liên kiều vị đắng tính hàn có khả năng tả uất hỏa ở 6 kinh là chủ dược của thủ Thiếu âm Tâm kinh. Tâm là chủ của hỏa ở 5 tạng Tâm hỏa được thanh thì mọi hỏa cũng thanh cả. Phàm mọi chứng sang lở ngoài da đều lấy Liên kiều làm thuốc cốt yếu Dược Phẩm Vậng Yếu . Liên kiều là thuốc chủ lực vào phần khí của kinh túc Thiếu âm Thận và thủ Quyết âm Tâm bào lạc Bản Thảo Cương Mục . Liên kiều chủ trị được những chứng bệnh về huyết thể thực chứng. Liên kiều có công hiệu giống như Hoàng liên. Liên kiều làm tá sứ cho trung tiêu. Phòng phong là thượng sứ của Liên kiều. Địa du làm hạ sứ cho Liên kiều. Liên kiều lại có tính thông lợi được kinh nguyệt. Liên kiều là vị thuốc thánh trong trị ung nhọt của 12 đường kinh vậy Trung Quốc Dược Học Đại Tự Điển . Liên kiều và Kim ngân hoa đều có tác dụng tiêu độc nhưng Kim ngân hoa thiên về Salmonella typhi và Streptococus tan huyết còn Liên kiều có tác dụng tốt hơn đối với Shigella Spp và Staphylococus aureus Trung Dược Học . Thanh nhiệt ở phần Khí thường dùng vỏ Liên kiều thanh hỏa ở Tâm thường dùng tâm của Liên kiều Đông Dược Học Thiết Yếu . Liên kiều hợp với Ngân hoa thì hiệu lực phát biểu mạnh hơn. Liên kiều thiên về thanh thấu nhiệt đến cơ biểu mồ hôi ra ít phát nhiệt cảm thấy cơ thể bế tắc khó chịu thì nên dùng. Ngân hoa có mùi thơm thiên về thanh thấu nhiệt đi lên trên từ miệng mũi đi ra ngoài mồ hôi ra nhiều phát nhiệt cảm thấy khí ở thượng tiêu bí tắc thì nên dùng. Liên kiều vị .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN