TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 144

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 144', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control CriticalDeviceDatabase pci ven_10ad dev_0150 ClassGUID 4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 Service pciide HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control CriticalDeviceDatabase pci ven_10b9 dev_5215 ClassGUID 4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 Service pciide HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control CriticalDeviceDatabase pci ven_10b9 dev_5219 ClassGUID 4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 Service pciide HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control CriticalDeviceDatabase pci ven_10b9 dev_5229 ClassGUID 4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 Service pciide HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control CriticalDeviceDatabase pci ven_1106 dev_0571 Service pciide ClassGUzD 4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control CriticalDeviceDatabase pci ven_8086 dev_1222 ClassGUID 4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 Service intelide HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control CriticalDeviceDatabase pci ven_8086 dev_1230 ClassGUID 4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 Service intelide HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control CriticalDeviceDatabase pci ven_8086 dev_2411 ClassGUID 4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 Service intelide HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control CriticalDeviceDatabase pci ven_8086 dev_2421 ClassGUID 4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 Service intelide HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control CriticalDeviceDatabase pci ven_8086 dev_7010 ClassGUID 4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 Service intelide HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control CriticalDeviceDatabase pci ven_8086 dev_7111 ClassGUID 4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 Service intelide HKEY_LOCAL_MACHINE SYSTEM CurrentControlSet Control CriticalDeviceDatabase pci ven_8086 dev_7199 ClassGUID 4D36E96A-E325-11CE-BFC1-08002BE10318 Service intelide Add driver for Atapi requires in Drivers directory .