TAILIEUCHUNG - quy phạm pháp luật

văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục và trình tự luật định, trong đó có những quy tắc xử sự. | Văn bản quy phạm pháp luật * Khái niệm Văn bản quy phạm pháp luật là văn bản do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo thủ tục và trình tự luật định, trong đó có những quy tắc xử sự chung được nhà nước bảo đảm thực hiện nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội theo định hướng xã hội chủ nghĩa. (Theo Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2002) Bài 3 QUY PHẠM PHÁP LUẬT VÀ QUAN HỆ PHÁP LUẬT XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Giảng viên: Hứa Thị Minh Hồng Khoa NN & PL Thái Nguyên, tháng 12 năm 2007 Kết cấu bài giảng I. Quy phạm pháp luật 1. Khái niệm, đặc điểm 2. Cấu trúc 3. Phân loại II. Quan hệ pháp luật xã hội chủ nghĩa 1. Khái niệm, đặc điểm 2. Cấu trúc 3. Phân loại 4. Sự kiện pháp lý Mục đích - Yêu cầu 1- Nắm được những nội dung cơ bản của bài. Hiểu rõ quy phạm pháp luật và quan hệ pháp luật để từ đó phân biệt được với các loại quy phạm xã hội, quan hệ xã hội khác. 2- Thấy được ý nghĩa của việc nghiên cứu chuyên đề đối với việc xây dựng và thực hiện pháp luật Tài liệu tham khảo 1. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 ( sửa đổi, bổ sung); 2. Các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành: Bộ luật hình sự, Bộ luật dân sự, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo hiểm xã hội ; 3. Giáo trình Trung cấp lý luận chính trị ,Nhà nước và pháp luật, quản lý hành chính tập 1 – Nhà xuất bản lý luận chính trị - 2004; 4. Giáo trình Lý luận chung về nhà nước và pháp luật trường Đại học Luật Hà Nội và Khoa Luật trường Đại học Quốc gia Hà Nội; 5. Tạp chí Nhà nước và pháp luật 1. Khái niệm, đặc điểm a. Khái niệm - Quy phạm: là quy tắc xử sự, là khuôn mẫu, là chuẩn mực có tính chất lặp đi lặp lại trong đời sống xã hội và đời sống tự nhiên. - Quy phạm xã hội: là những quy tắc xử sự, quy tắc hành vi, những giá trị chuẩn mực phản ánh các quy luật vận động khách quan của đời sống xã hội, là nhân tố điều chỉnh các quan hệ xã hội duy trì ổn định, trật tự xã hội I. Quy phạm pháp luật NỘI DUNG 1. Khái niệm, đặc điểm a. Khái niệm Quy phạm pháp luật: là quy tắc xử

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN