TAILIEUCHUNG - Bị mất log off cách lấy lại

Tài liệu hướng dẫn thủ thuật máy tính | Bị mất Log Off cách lấy lại: bạn vào RUN gõ và tìm và nhánh sau: - User configuration\Administrative Template\system\Ctrl+Alt+Del option, những mục trong này có phải đang là Enable không, nếu đúng bạn sửa lại là disable hết. - bạn vào nhánh khác: User configuration\Administrative Template\Start menu and taskbar tìm mục remove logoff to the start menu và Remove and Prevent access to the Shut Down command xem có phải là đang enable không, nếu đúng bạn sửa lại là Disable. sau đó gõ lệnh vào start run GPupdate. thì sẽ có logoff và shut down lại nếu cách trên không thành công vào Run gõ Regedit tìm đến 2 nhánh sau để hiện nút shutdown: HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System tìm NoClose sửa lại giá trị là 0 và tìm đến nhánh sau để hiện logoff HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Explorer\Advanced tìm StartMenuLogOff sửa lại thành 1 nếu được nhớ cám ơn nhé Còn thiếu cái này để hiện logoff HKEY_CURRENT_USER\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System HKEY_LOCAL_MACHINE\ Software\ Microsoft\ Windows\ CurrentVersion\ Policies\ System tìm NoLogOff sửa lại thành 0

TỪ KHÓA LIÊN QUAN