TAILIEUCHUNG - Hướng dẫn xây dựng hệ thống kiểm soát nội bộ doanh nghiệp

Để thiết lập được một hệ thống kiểm soát nội bộ hữu hiệu ,lãnh đạo doanh nghiệp cần phải thấu hiểu về doanh nghiệp với việc nắm được "cái hồn" của vấn đề kiểm soát nội qua tài liệu này sẽ giúp các bạn hiểu được hệ thống kiểm soát nội bộ của 1 doanh nghiệp là như thế nào,nắm được tư duy và phương pháp để thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ. | Chương trình đào tạo đặc biệt vê QUẢN TRỊ KINH DOANH Dành cho Lãnh Đạo doanh nghiệp THIẾT LẬP HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ DOANH NGHIỆP-KHÓA 11 Mục tiêu đào tạo Để thiết lập được một HTKSNB hữu hiệu Lãnh đạo doanh nghiệp cần phải Kêt hợp Thấu hiểu về doanh nghiệp với việc Nắm được cái hồn của vấn đề KSNB Mục tiêu đào tạo tt Cấp thừa hành quan tâm điều gì Nắm được kỹ thuật nghiệp vụ để tác nghiệp. Cấp lãnh đạo quan tâm điều gì Nắm được tư duy phương pháp - để từ đó tìm ra chiến lược giải pháp cho công ty Chúng ta phải nghiên cứu một vấn đề rất lớn rất khó trong thời gian rất ngắn. Hơn nữa chương trình này chỉ dành cho cấp lãnh đạo doanh nghiệp. Mục tiêu đào tạo là chuyển giao tư duy phương pháp chứ không đi sâu vào những vấn đề mang tính kỹ thuật nghiệp vụ những vấn đề tiểu .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN