TAILIEUCHUNG - Tạo mật khẩu cho tài khoản Guest trên Windows XP

Windows XP có một tài khoản cho phép mọi người đều có thể vào sử dụng mà không cần phải nhập mật khẩu – tài khoản Guest. Mặc định, tài khoản này luôn được tắt đi và nếu cần người quản trị mới mở tài khoản này cho mọi người dùng tuy nhiên lại không cho phép đặt mật khẩu. Vậy là khi tài khoản này được mở ra thì máy tính của bạn gần như giảm đi mức bảo mật cần phải có. Để khắc phục điều này, bạn chỉ cần làm theo một vài bước đơn giản trong. | Tạo mật khẩu cho tài khoản Guest trên Windows XP Nguồn Quản Trị Mạng - Windows XP có một tài khoản cho phép mọi người đều có thể vào sử dụng mà không cần phải nhập mật khẩu - tài khoản Guest. Mặc định tài khoản này luôn được tắt đi và nếu cần người quản trị mới mở tài khoản này cho mọi người dùng tuy nhiên lại không cho phép đặt mật khẩu. Vậy là khi tài khoản này được mở ra thì máy tính của bạn gần như giảm đi mức bảo mật cần phải có. Để khắc phục điều này bạn chỉ cần làm theo một vài bước đơn giản trong bài này để đặt mật khẩu cho tài khoản Guest. Đăng nhập máy tính trong tài khoản Administrator hoặc tài khoản quyền admin. - Vào Start - Run nhập vào cmd - Tại cửa sổ lệnh nhập net user guest password Trong đó password là mật khẩu mà bạn cần đặt cho tài khoản Guest Vào Start - Control Panel - User Accounts và kích hoạt tài khoản Guest thành Turn on. W User Accounts Pick a task. Change an account Create a new account Change the way users log on or off or pick an account to change Admin Computer administrator Guest Guest account is on Ban cüng co thö düng cau lenh tren dö thay döi lai mat khäu cho tai khoan Guest nöu muön bo mat khäu thi bo tröng phän password

TỪ KHÓA LIÊN QUAN