TAILIEUCHUNG - Xác định khối lượng hàng bằng phương pháp giám định mớn nước

Nguyên lý chung của phương pháp Khối lượng hàng trên tàu là hiệu số giữa các lượng dãn nước trước và sau khi thực hiện giám định (đã trừ tổng trọng lượng các thành phần có thể xác định trên tàu) | Khoa Điều khiển tàu biển Xác định khối lượng hàng bằng phương pháp giám định mớn nước Ths. Capt. chính: Nguyễn Đại Hải Bộ môn Xếp dỡ hàng húa – Trường ĐHHH Khoa Điều khiển tàu biển 1. Giỏm định lần đầu (Initial survey) – Bước 1 2. Giỏm định lần cuối (Final Survey) – Bước 2 3. Xỏc định khối lượng hàng bốc, xếp – Bước 3 4. Bỏo cỏo giỏm định mớn nước Xác định khối lượng hàng bằng phương pháp giám định mớn nước Khoa Điều khiển tàu biển 1. Giám định lần đầu 2. Giám định lần cuối 3. Xác định khối lượng hàng bằng bốc, xếp 4. Báo cáo giám định mớn nước Xác định khối lượng hàng bằng phương pháp giám định mớn nước Nguyờn lý chung của phương pháp Khụ́i lượng hàng trờn tàu là hiợ̀u sụ́ giữa cỏc lượng dãn nước trước và sau khi thực hiện giỏm định (đã trừ tụ̉ng trọng lượng các thành phõ̀n cú thể xỏc định trờn tàu) Khoa Điều khiển tàu biển Xác định khối lượng hàng bằng phương pháp giám định mớn nước . Xỏc định tỷ trọng nước nơi tàu đậu Tỉ trọng nước được xỏc định bằng tỉ trọng kế (Hydrometer) trang bị trờn cỏc tầu biển. Tỉ trọng kế được thiết kế cú thể đo được nước mặn tới 1,035 T/m3. Mỗi vạch trờn thang chia của tỉ trọng kế cú giỏ trị tương ứng bằng 1/1000 T/m3. 1. Giám định lần đầu 2. Giám định lần cuối 3. Xác định khối lượng hàng bằng bốc, xếp 4. Báo cáo giám định mớn nước Khoa Điều khiển tàu biển Xác định khối lượng hàng bằng phương pháp giám định mớn nước . Đọc giỏ trị mớn nước trờn cỏc thước mớn nước Mớn nước tại đường trục dọc (Center Line)là giỏ trị trung bỡnh cộng của hai giỏ trị mớn nước đọc được tại hai đường mớn nước đối xứng và được tớnh theo cỏc cụng thức sau: 1. Giám định lần đầu 2. Giám định lần cuối 3. Xác định khối lượng hàng bằng bốc, xếp 4. Báo cáo giám định mớn nước Khoa Điều khiển tàu biển Xác định khối lượng hàng bằng phương pháp giám định mớn nước . Hiệu chỉnh giỏ trị mớn nước về đường thủy trực và mặt phẳng sườn giữa Việc hiệu chỉnh được thực hiện nhờ cụng thức sau: 1. Giám định lần đầu 2. Giám định lần cuối 3. Xác định .