TAILIEUCHUNG - Xây dựng và thực hiện 5S

Kỹ thuật Thẻ đỏ + ảnh chụp (loại bỏ trong vòng 1 tuần) Thẻ vàng + ảnh chụp (Loại bỏ trong vòng 1 tháng) Chuẩn bị khu vực tập kết cho những vật bị loại bỏ | XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN 5S 5S là gì 1 5 5S Nghĩa Yêu cầu S1 Sàng lọc Pl Clearing-up lân loại nhữrtg thứ cần thiết và không cần thiết Loại bỏ những thứ không cần thiết S2 Sắp xếp Organizing Sắp xếp đúng vật đúng chỗ và có đánh số ký hiệu Dễ tìm dễ thấy. S3 Sạch sẽ G1 Cleaning ữ gìn nơi làm việc thiết bị dụng cụ luôn sạch sẽ. S4 Săn sóc Standardizing Duy trì 3S Sàng lọc sắp xếp sạch sẽ mọi lúc mọi nơi S5 Sẵn sàng Rè Sustain n luyện việc tuân thủ 3S một cách tự giác tự nguyện 2 02 01 00 99 98 97 96