TAILIEUCHUNG - Kỹ năng đánh giá công việc

Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong quá khứ và nâng cao hiệu quả làm việc trong tương giá xem các cá nhân có xứng đáng được thưởng hoặc tăng lương hay không (khen thưởng). Xác định những khả năng tiềm tàng của từng cá nhân, làm nền tảng để mỗi cá nhân có thể phát triển sự nghiệp của mình sau này. | KỸ NĂNG ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC 1. Mục đích của đánh giá công việc Đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên trong quá khứ và nâng cao hiệu quả làm việc trong tương lai. Đánh giá xem các cá nhân có xứng đáng được thưởng hoặc tăng lương hay không khen thưởng . Soát xét lại công việc đã thực hiện nhằm xác định những tồn tại điểm yếu cần khắc phục xác định những khả năng tiềm ẩn chưa sử dụng đến của các cá nhân và xây dựng những chương trình đào tạo tập huấn phù hợp cần thiết Xác định những khả năng tiềm tàng của từng cá nhân làm nền tảng để mỗi cá nhân có thể phát triển sự nghiệp của mình sau .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN