TAILIEUCHUNG - Kỹ năng tuyển dụng

Tuyển dụng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và liên tục nhằm đảm bảo có đủ nhân sự cho họat động của doanh nghiệp. Tuyển được nhân sự tốt là bước khởi đầu và là nền tảng cho sự thành công của doanh nghiệp trong tương sai lầm trong tuyển dụng có thể ảnh hưởng đến chất lượng công việc/sản phẩm. | MỤC TIEU CUA TUYEN DỤNG Tuyển dụng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và liên tục nhằm đảm bảo có đủ nhân sự cho họat động của doanh nghiệp. Tuyển được nhân sự tốt là bước khởi đầu và là nền tảng cho sự thành công của doanh nghiệp trong tương lai. A ĩl 1 Ầ Ả Ả Ẵ 1 r Ả 9 1 Những sai lầm trong tuyển dụng có thể ảnh m hưởng đên chât lượng công việc sản phâm. 2 MỤC TIÊU CỦA TUYỂN DỤNG Một khi đã mắc phải sai lầm trong tuyển dụng buộc ta phải cho nhân viên mới thôi việc điêu đó sẽ dẫn đến hậu quả là Gây tốn kém chi phí của doanh nghiệp. Tạo tâm lý bất an cho nhân viên Có thể liên quan đến pháp lý Ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN