TAILIEUCHUNG - Tutorials Vbook v0.1-Thủ Thuật UDS part 132

Tham khảo tài liệu 'tutorials vbook thuật uds part 132', công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Kể từ bây giờ trở đi bạn chỉ cần paste link Rapidshare vào là IDM tự động download luôn ko cần mở bằng trình duyệt nữa Q Đây là 1 tut ngắn tôi viết trong 3 phút. Hy vọng ko có sơ suất gì @ Dùng .NET vui lòng tải và cài trước khi dùng chương trình này http downloads na 90 p SrcDisplayLang en SrcCategoryId SrcFamilyId 0856eacb-4362-4b0d-8edd- aab15c5e04f5 u http 3a 2f 2fdownload 2f5 2 f6 2f7 2f567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a cái này có đủ gần tất cả các tweak trong winxp bạn sẽ tìm được bất cứ gì mình muốn và sẽ tiếp tục bổ sung thêm bạn có thể nhìn thấy những gì chương trình này có thể làm qua mấy bức ảnh ở dưới day chi la cua ban vna them do vai thn nna day la gan tat ca screenshot h mm ss tt Không hiện Logoff Không hiên ĩ urnoff Đổi kích thilâc cúa các nút trên Thanh tác vu Ndàụ ínoắnl M d ụyụy Thanh tác vụ I J Không hiện Context Menu khi nhãp phài lén thanh tác Vụ Dãu tãt cà các biểu túdng ỉỉ System T ray r l Hiện BalloonTip trên Thanh tác vụ o Khóa thanh tác vụ mãt menu Lock Taskbar khi nhâp phái ị LÌ Không cho dùng T rình quàn lý tác vụ Không dùng Toolbar trên Thanh tác vụ I hay đối chỗ đong hô trên thanh tác vụ I cà dạng ngày gid cùa hệ thong I Bạn có thể thoài mái thay đổi dạng cùa ngày tháng năm và giò phui giây buổi h giô m phuty s giày d ngay M thang y năm 1 VD thêm dô Bi giô la đế ý là nhũng ký tự U trên sẽ bị đổi thành sõ Chdđng trình Biểu tilđng Info UharcGUl D KNWisual Studio SŨOS ProịectsVuharcGUIVuhaĩcC D KNWisual Studio ĨŨŨS ProịectsVuharcGUIVuhaĩcC Làm tũdi Restart Shell Nghi Staii MS IU Thui gian trễ khi hiên Menu ms Không hiện tên rigdcli dung Không hiện All Program Thêm Meriu 3 bến pl lãi Stait Mei Tên .