TAILIEUCHUNG - Giảm thiểu rủi ro và chống tiêu cực trong doanh nghiệp

Tham khảo tài liệu giảm thiểu rủi ro và chống tiêu cực trong doanh nghiệp , kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Doanh nghiệp muốn tăng trưởng thì phải quản lý được những rủi ro có thể sẽ xảy ra với mình. Một trong những vấn đề doanh nghiệp cần quan tâm là quản lý rủi ro trong việc hoạch định chiến lược. Các mục tiêu chiến lược và các mục tiêu ở tầm vĩ mô của doanh nghiệp phải phù hợp và hỗ trợ tầm nhìn sứ mệnh doanh nghiệp. Các mục tiêu phản ánh các lựa chọn chiến lược của ban lãnh đạo về cách doanh nghiệp tạo giá trị cho các bên hữu quan. Ban lãnh đạo xác định các rủi ro liên quan đến các lựa chọn chiến lược, xem xét những ảnh hưởng của chúng, và phân bổ các nguồn lực giữa các đơn vị kinh doanh, có tính đến mức rủi ro chiến lược có thể chấp nhận được của doanh nghiệp cùng các kế hoạch chiến lược của đơn vị kinh doanh, nhằm đạt được lợi nhuận mong muốn từ các nguồn lực đầu tư. Đồng thời, đối với các sự kiện và rủi ro khi xảy ra sẽ có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện chiến lược hoặc việc đạt được các mục tiêu. Các sự kiện có tác động tích cực được coi là các cơ hội. Hơn nữa, Ban lãnh đạo cũng là người xác định các sự kiện ở tầm doanh nghiệp và ở mức hoạt động, các sự kiện ít có khả năng xảy ra sẽ vẫn được xem xét nếu chúng có tác động lớn đến việc đạt được một mục tiêu quan trọng. Trong kinh doanh sẽ có những rủi ro chiến lược có thể chấp nhận được, các doanh nghiệp có thể mô tả mức rủi ro chiến lược có thể chấp nhận được là sự cân bằng hợp lý giữa tăng trưởng, rủi ro và lợi nhuận; hoặc là các biện pháp gia tăng giá trị cổ đông được điều chỉnh trên cơ sở rủi ro.

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG