TAILIEUCHUNG - Kỹ năng kiểm soát quá trình - MBP

Phương pháp quản lý theo quá trình là phương pháp quản lý dựa trên việc phân loại hoạt động theo các quá nghiên cứu tài liệu này, sẽ giúp bạn:Thiết lập được phương pháp kiểm soát theo quá pháp setup các loại tài liệu quản lý như sổ tay, thủ tục, quy định, hướng dẫn, biểu mẫu. | Part 1 Dành cho nhà quản lý Kỹ năng kiêm soát quá trình Lời giới thiệu Management by Process Docs Part I by Ngo Quang Thuat 2 Mục đích Khi nghiên cứu tài liệu này sẽ giúp bạn Thiết lập được phương pháp kiểm soát theo quá trình. Phương pháp setup các loạt tài liệu quản lý như sổ tay thủ tục quy định hướng dẫn biểu mẫu. XÂY DỰNG công nghệ SETUP QUÁ TRÌNH Tài liệu gồm 2 phần Phần 1 về định nghĩa. cách thức thiết lập và kiểm soát quá trình. Phần 2 dành cho các tài liệu khác hệ thống tài liệu của DN kiể m soát tài liệu bộ phận kiểm soát hồ sơ . . Management by Process Docs Part I by Ngo Quang Thuat

TỪ KHÓA LIÊN QUAN