TAILIEUCHUNG - Mô hình xây dựng cơ sở dữ liệu

Các cơ sở dữ liệu là thành phần cơ bản trong hệ thống thông tin, dùng trong cả máy lớn lẫn máy nhỏ. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu đ-ợc coi là hoạt động thông dụng, có hiệu quả đối với cán bộ chuyên môn lẫn ng-ời dùng không chuyên. | Lời nói đầu Trong hơn ba chục năm qua người ta đã chứng kiến sự lớn mạnh về số lượng cũng như mức đô quạn trọng trong việc ứng dụng cơ sở dữ liệu. Các cơ sở dữ liệu là thành phần cơ bản trong hệ thống thông tin dùng trong cả máy lớn lẫn máy nhỏ. Việc thiết kế cơ sở dữ liệu được coi là hoạt đông thông dụng có hiệu quả đố i với cán bô chuyên môn lẫn người dùng không chuyên. Từ cuối những năm 60 khi các cơ sở dữ liệu xuất hiện lần đầu trên thị trường phần mềm người thiết kế xoay sở như thợ thủ công họ dùng sơ đổ khối các cấu trúc bản ghi và thiết kế cơ sở dữ liệu thường bị lẫn với việc cài đặt cơ sở dữ liệu tình huống này đã thay đổi các phương pháp và các mô hình thiết kế cơ sở dữ liệu đã tiến hoá song song với quá trình công nghệ hệ thống cơ sở dữ liệu. Khi làm việc với cơ sở dữ liệu quan hệ người ta sử dụng các ngôn ngữ hỏi mạnh công cụ phát triển ứng dụng và giao diện người dùng thân thiện. Công nghệ cơ sở dữ liệu đã có nền lý thuyết gổm lý thuyết quan hệ về dữ liệu xử lý câu hỏi và tối ưu điều khiển tương tranh quản lý giao tác và khôi phục sai xót. Khi công nghệ cơ sở dữ liệu đã tiến lên công nghệ thiết kế và các kỹ thuật cũng phát ta đã chia quá trình thành các pha đặt mục đích chính cho mỗi pha và các kỹ thuật đạt được các pha đó. Tuy nhiên các phương pháp luận thiết kế cơ sở dữ liệu không thông dụng hầu hết các tổ chức và các nhà thiết kế cá nhân ít tuân theo các phương pháp luận thiết kế và điều đó cũng dễ dẫn đến sai lầm trong việc phát triển các hệ thống thông tin. Bên cạnh việc thiếu tiếp cận cấu trúc về thiết kế cơ sở dữ liệu thời gian và tài nguyên cần cho đề án cơ sở dữ liệu thường bị đánh giá thấp. Do vậy các cơ sở dữ liệu phát triển là không hoàn thiện và không hiệu quả so với nhu cầu của các ứng dụng các tư liệu không đầy đủ và bảo trì còn nhiều vấn đề vướng mắc. Nhiều bài toán đã không rõ ràng và không trong sáng về bản chất chính xác của dữ liệu tại mức khái niệm và mức trìu tượng. Trong nhiều trường hợp dữ liệu được mô tả từ khi bắt .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.